Bảo hiểm tiền gửi

Chúng tôi không muốn gì ngoài điều tốt nhất cho tất cả khách hàng của mình - và điều đó bao gồm việc ưu tiên về tiền và sở thích của bạn.

ForexMart là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư, một quỹ được hình thành theo Mục 17 của Dịch vụ & Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường được Quy định năm 2007, trong đó nêu rõ mọi công ty đầu tư phải là một phần của Quỹ. Mục tiêu chính của nó là đảm bảo các yêu cầu của các khách hàng được bảo hiểm trong trường hợp công ty được đề cập không thực hiện các nghĩa vụ của mình, cụ thể là:

  • Trả lại số tiền còn nợ hoặc thuộc về khách hàng được bảo hiểm
  • Chuyển giao các công cụ tài chính cho khách hàng được ủy thác cho công ty thành viên.

Quỹ sẽ trả tiền bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng, tuân theo các điều khoản hợp đồng và pháp lý hiện có. Tuy nhiên, các cá nhân đang tiến hành tố tụng hình sự bị cấm đưa ra yêu cầu theo Luật Ngăn chặn và Đình chỉ các khoản tiền thu được từ các hoạt động tội phạm năm 2007.

Khoản bồi thường phải trả cho khách hàng được bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào các quy tắc hiện hành và sổ sách của công ty. Nó được tính bằng cách cộng tất cả các tuyên bố đã xác lập của khách hàng chống lại công ty, bắt nguồn từ tất cả các dịch vụ được công ty cung cấp. Hiện tại, số tiền trả cho các khách hàng được bảo hiểm là €20,000.

Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.