Chính sách bảo mật

Tuyên bố về quyền riêng tư này bao gồm trang web www.forexmart.com , và bất kỳ các trang web liên quan khác được đăng ký và vận hành bởi Công ty.

 1. THÔNG TIN HỢP PHÁP

  (sau đây gọi tắt là hoặc ‘Công ty’) là một công ty đầu tư hoạt động trên toàn cầu.

  là một công ty được thành lập theo luật của Saint Vincent và Grenadines với Số đăng ký 23071 IBC 2015 có trụ sở chính tại Anastasi Sioukri & Olympion, Themis Tower, 6th Floor, 3035, Limassol, Cyprus. và cung cấp khoản đầu tư và các Dịch vụ phụ trợ (sau đây gọi là "Công ty") cho Khách hàng của mình thông qua Nền tảng giao dịch.

  Khách hàng biết rằng ngôn ngữ chính thức của Công ty là Tiếng Anh.

 2. ỨNG DỤNG

  Để mở tài khoản với , trước tiên bạn phải hoàn thành và gửi đơn đăng ký kèm theo các tài liệu cần thiết. Bằng cách hoàn thành mẫu đơn bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân theo thứ tự để cho phép Công ty đánh giá đơn đăng ký của bạn và tuân thủ Luật và Quy định quản lý việc cung cấp các dịch vụ tài chính. Thông tin này cũng được sử dụng để liên hệ với bạn về các dịch vụ của Công ty.

 3. THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

  Chúng tôi chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân với các Bên thứ ba chỉ để cho mục đích thống kê và trong nỗ lực cải thiện chiến dịch quảng bá của Công ty và trong phạm vi được cho phép của Các điều khoản và điều kiện sẵn sàng được bạn chấp nhận. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn các chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh, chi tiết liên lạc, chi tiết việc làm, tài sản và nợ phải trả và các thông tin tài chính cần thiết khác. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

 4. ĐẠI LÝ

  Chúng tôi sử dụng một công ty xử lý thẻ để gửi và rút tiền đến và từ tài khoản của bạn. Công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác.

 5. RIÊNG TƯ

  Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được chia sẻ trong Công ty, các nhánh liên kết và các đối tác kinh doanh của Công ty và sẽ không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo quy định hoặc thủ tục pháp lý tố tụng hoặc cho các bên thứ ba chỉ cung cấp các dịch vụ thống kê cho Công ty cải thiện chiến dịch quảng bá của mình. Hệ thống theo dõi trang web cũng có thể thu thập dữ liệu chi tiết các trang bạn đã truy cập, cách bạn đã khám phá trang web này, tần suất truy cập, v.v. Thông tin chúng tôi lấy được sử dụng để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn, bằng bất kỳ phương tiện thích hợp nào và cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng có thể hữu ích cho bạn.

 6. BÁO CÁO TÍN DỤNG

  Thông tin cá nhân cũng có thể được tiết lộ cho báo cáo tín dụng hoặc các cơ quan tham chiếu hoặc cho bất kỳ ai được một cá nhân ủy quyền, theo quy định của cá nhân đó hoặc hợp đồng.

 7. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và / hoặc tuân thủ thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.

 8. LỰA CHỌN / TÙY CHỌN

  Nếu bạn không còn muốn nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào nữa, bạn có thể chọn không nhận chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi thông báo.

  Bạn sẽ được thông báo khi bất kỳ bên thứ ba nào thu thập thông tin cá nhân của bạn mà không phải là đại lý / nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, vì vậy bạn có thể thực hiện lựa chọn là có chia sẻ thông tin của bạn với bên đó hay không.

 9. COOKIES

  Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng cho mục đích- lưu trữ hồ sơ. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Chúng tôi liên kết thông tin mà chúng tôi lưu trữ trong cookie cho bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn gửi trên trang web của chúng tôi.

  Chúng tôi sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Cookie ID phiên không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong trình duyệt Internet của bạn"trợ giúp" tập tin.

  Chúng tôi đặt cookie liên tục cho các mục đích thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí cũng như sở thích của người dùng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

  Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi.

  Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

 10. BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc đăng ký với tư cách là người dùng của Trang web hoặc của Dịch vụ, được phân loại là Thông tin đăng ký. Thông tin đăng ký được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có thể truy cập Thông tin đăng ký thông qua mật khẩu do bạn chọn. Mật khẩu này được mã hóa và chỉ bạn mới biết. Mật khẩu của bạn không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Thông tin đăng ký được lưu trữ an toàn trên các máy chủ bảo mật chỉ nhân viên được ủy quyền có quyền truy cập thông qua mật khẩu. Công ty mã hóa tất cả thông tin cá nhân khi nó được chuyển đến Công ty và do đó thực hiện tất cả các nỗ lực cần thiết để ngăn các bên không được phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy.

  Thông tin cá nhân được cung cấp cho Công ty của chúng tôi không phải là Thông tin Đăng ký và cũng nằm trên các máy chủ an toàn và chỉ có thể truy cập được bởi người được ủy quyền thông qua mật khẩu. Bạn không thể truy cập Thông tin này trực tuyến, do đó sẽ không có mật khẩu nào được chọn để xem hoặc sửa đổi thông tin này.

 11. TRUY CẬP THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

  Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, fax hoặc thư bưu điện với thông tin liên hệ được thể hiện trong trang Liên hệ với chúng tôi.

 12. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và / hoặc tuân thủ thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý được cung cấp trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân do các cookie trên trang web của chúng tôi mà chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép thông tin cá nhân của bạn do sử dụng sai hoặc thất lạc mật khẩu của bạn, do bất cẩn hay ác ý dù đã liên hệ.

 13. CÁC THAY ĐỔI TRONG THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

  Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên tuyên bố về quyền riêng tư này, trang web và những nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ điều đó.

  Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng theo dõi nó thường xuyên. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, qua email, hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi.

Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.