Changes to the trading schedule due to Thanksgiving Day in US


tháng 11, 24 2021

Dear traders,


We would like to wish you a Happy Thanksgiving Day and inform on the slight changes to the trading schedule on November 25-26. 


November 25th, 2021:


Trading US stocks will be closed for the full day.


Trading the following instruments will be closed early:


At 19:45 GMT+2:

 • Spot Metals

 • #CL.z

 • #BRENT.z


At 20:00 GMT+2:

 • SPX500.x, SPX500.i

 • DJ30.x, DJ30.i

 • NASDAQ100.x, NASDAQ100.i

 • JP225.x, JP225.i

 • #NG.z 


November 26th, 2021:


Trading the following instruments will be closed early:


At 20:00 GMT+2:

 • US Stocks


At 20:15 GMT+2:

 • SPX500.x, SPX500.i

 • DJ30.x, DJ30.i 

 • NASDAQ100.x, NASDAQ100.i

 • JP225.i, JP225.x

 • #NG.z 


At 20:30 GMT+2:

 • Spot Metals

 • #CL.z


Please note these changes while planning your trading activity. 


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.