Glosariusz

Najważniejsze terminy związane z handlem Forex zostały przedstawione w tym glosariuszu:

Terminy Handlowe Forex
Księgowość Metoda rejestrowania i opisywania transakcji finansowych, dochodów/zysków i operacji podmotów.
Nabycie Nabycie większości lub wszystkich udziałów kontrolujących firmę przejmowaną przez podmiot przejmujący. Nie mylić z fuzją.
Partner 1. Relacja, w której jedna z firm posiada mniej niż większość akcji drugiej firmy.
2. Łączenie firm, w którym co najmniej dwa różne podmioty są spółkami zależnymi większej firmy.
Agent 1. Osoba uprawniona do sprzedaży ubezpieczenia w danym państwie.
2. Osoba lub firma umożliwiająca klientom dokonywanie transakcji na papierach wartościowych.
3. Sprzedawca papierów wartościowych reprezentujący emitenta lub pośrednika-dystrybutora podczas publicznej sprzedaży instrumentów pochodnych.
Handel algorytmiczny System handlu, w którym komputer ma zaawansowane struktury matematyczne do dokonywania i ułatwiania transakcji na rynku.
Amortyzacja 1. Regularne spłacanie zadłużenia przez określony czas.
2. Dystrybucja funduszy wynikających z nabycia wartości niematerialnych w określonym okresie.
Analityk Specjalista ds. finansów posiadający wiedzę na temat oceny inwestycji i przygotowywania rekomendacji dotyczących papierów wartościowych.
Renta dożywotnia Produkt finansowy przeznaczony do wzrostu funduszy, który w przyszłości po amortyzacji zapewni posiadaczowi strumień dochodów.
Aprecjacja Wzrost wartości instrumentu handlowego względem drugiego.
Arbitraż Akt jednoczesnego zakupu i sprzedaży instrumentu handlowego w celu osiągnięcia zysku z różnic cenowych.
Ask (oferta) Cena oferty, cena, za którą kupujesz.
Aktywa 1. Sekcja w bilansie przedstawiająca pozycje będące własnością firmy.
2. Zasób gospodarczy będący własnością osoby, podmiotu lub kraju, który ma nadzieję na uzyskanie korzyści ekonomicznych w przyszłości.
Klasa aktywów Grupa papierów wartościowych o takim samym zachowaniu na rynku, wspólnych cechach i zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Audyt Wewnętrzna lub zewnętrzna ocena sprawozdania finansowego firmy lub organizacji na podstawie ich dokumentacji.
Dolar australijski Oficjalna waluta Australii oraz prawny środek płatniczy Kiribati, Nauru i Tuvalu. Waluta oznaczona symbolem A$ składa się ze 100 centów.
Średnia roczna stopa zwrotu Łączny zysk z inwestycji lub portfela w ciągu roku. Jest on obliczany przez dodanie wszystkich narosłych odsetek, dywidend lub innych dochodów uzyskanych z inwestycji i uzyskanie mediany wszystkich inwestycji w danym roku.
Bank Podmiot, zwykle instytucja finansowa lub firma, która przyjmuje i udostępnia wpłaty od klientów.
Bank Kanady Kanadyjski bank centralny i organ emitujący banknoty, założony w 1934 r. Do jego obowiązków należy zarządzanie systemem finansowym kraju i polityką pieniężną w celu zapewnienia stabilności gospodarczej.
Bank Anglii Bank centralny Wielkiej Brytanii działający jako bank rządowy i ostatni ratunek dla pożyczkodawcy w przypadku trudności finansowych. Emituje walutę i nadzoruje politykę pieniężną.
Bank Japonii Japoński bank centralny odpowiedzialny za emisję i obsługę walutowych i skarbowych papierów wartościowych, wdrażanie polityki pieniężnej i utrzymanie stabilności japońskiego systemu finansowego.
Stopa banku Stopa procentowa banku centralnego to cena, za jaką bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym.
Bankowy test warunków skrajnych Ocena przeprowadzana wewnętrznie przez banki lub organy nadzorcze w celu oceny, czy bank ma wystarczający kapitał, aby oprzeć się skutkom niekorzystnych wydarzeń.
Bankructwo Procedura prawna, w ramach której sąd federalny likwiduje aktywa pożyczkobiorcy w celu uregulowania długów, zwalniając osobę fizyczną lub podmiot z dodatkowej odpowiedzialności.
Niedźwiedź Inwestor, który uważa, że instrument handlowy lub cały rynek odnotuje spadek.
Cena sprzedaży (Bid) Cena, po której inwestor sprzedaje instrument handlowy.
Bitcoin Cyfrowa waluta zgodna z ideami przedstawionymi w białej księdze Satoshi Nakamoto. Wprowadzona w 2009 roku, oferuje niższe opłaty transakcyjne i jest zarządzana przez zdecentralizowany organ.
Bond Instrument długu stworzony przez firmę lub rząd, który stara się pozyskać kapitał na finansowanie swojej działalności lub projektów poprzez pożyczanie. W zamian za kapitał jednostka musi spłacić kwotę główną wraz z odsetkami w określonym terminie (termin wymagalności).
Funt brytyjski Oficjalna waluta Wielkiej Brytanii. Nazywana również funtem, waluta jest oznaczona symbolem £ i składa się ze 100 pensów.
Broker Uczestnik rynku, który służy jako pośrednik między traderami detalicznymi a większymi instytucjami komercyjnymi.
Opłata brokerska Opłata pobierana przez agenta lub firmę za realizację transakcji finansowej klienta
Byk Inwestor, który zakłada, że instrument finansowy lub cały rynek wzrośnie.
Dolar kanadyjski Oficjalna waluta Kanady po raz pierwszy użyta w 1858 r. Oznaczona symbolem C$ waluta składa się ze 100 centów.
Carry Trade Na rynku Forex, utrzymywanie pozycji z dodatnią stopą procentową na koniec dnia w nadziei na uzyskanie zysków, bez zamykania pozycji, tylko ze względu na różnicę stóp procentowych banków centralnych.
Bank Centralny Narodowy bank upoważniony przez rząd do zapewnienia niskiej inflacji, stabilności walutowej i pełnego zatrudnienia. Do jego obowiązków należy m.in. wdrażanie polityki pieniężnej, pełnienie funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji oraz monitorowanie systemu finansowego.
Biegły księgowy Dotyczy profesjonalistów, którzy zdali egzamin, zdobyli wykształcenie oraz odpowiadają wymaganiom stawianym przez Amerykański Instytut Certyfikowanych Księgowych (z ang. American Institute of Certified Public Accountants).
CFD Kontrakt różnicowy (z ang. Contract for Difference) - specjalny instrument handlowy, który umożliwia spekulacje finansowe na akcjach, towarach i innych instrumentach bez faktycznego ich posiadania.
Mechanizmy kontroli i równowagi Koncepcja świadomego rozdzielania władzy pomiędzy wzajemnie kontrolujące się organy.
Giełda Opcji w Chicago Giełda skupiająca się na kontraktach opcyjnych na indeksy, stopy procentowe i akcje. Założona w 1973 roku, CBOE (z ang. Chicago Board Options Exchange) jest największym rynkiem opcji na świecie.
Amerykańska Giełda Towarowa w Chicago Giełda kontraktów futures i opcji na kontrakty futures, które obejmują przede wszystkim kontrakty futures, akcje, stopy procentowe, indeksy giełdowe i niewielką część produktów rolnych.
Broker Rozliczeniowy Członek giełdy działający jako pośrednik między traderem a firmą rozliczającą. Ten broker zapewnia przetwarzanie transakcji między zaangażowanymi stronami.
Opłata rozliczeniowa Opłata pobierana przez izbę rozliczeniową za przetwarzanie nierozliczonych transakcji.
Baza klientów Główne źródło działalności gospodarczej podmiotu złożonego z ich obecnych klientów, którzy korzystają z ich produktów i usług, a także potencjalnych klientów, którzy mają duże możliwości zostania klientami.
Prowizja Opłata uiszczana na rzecz brokera za wykonanie transakcji.
Towar 1. W handlu, jest to każdy towar wymieniony na giełdzie towarowej.
2. Podstawowy towar, który można wymienić na inne towary tego samego rodzaju.
Wzrost (z ang. Uptick) Transakcja rynkowa, w której cena instrumentu inwestycyjnego lub papieru wartościowego wzrasta w stosunku do poprzedniej transakcji.
CPI Indeks cen konsumpcyjnych (z ang. Consumer Price Index) - statystyczna miara inflacji oparta na zmianach cen określonego zestawu towarów.
Waluta Jednostka monetarna obowiązująca w danym kraju oraz znajdująca się w obrocie międzynarodowym.
Para walutowa Na rynku Forex jest to struktura kwotowań walut będących w obrocie.
Swap walutowy Umowa, w której dwie strony postanawiają wymienić między sobą określone kwoty wraz z należnymi odsetkami w różnych walutach na określony czas.
Dług Kwota pieniędzy pożyczona przez osobę fizyczną lub firmę.
Default 1. Nieprzestrzeganie warunków kontraktu futures na giełdzie.
2. Niepowodzenie lub niechęć pożyczkobiorcy do terminowego spłacania ani odsetek, ani kwoty głównej na czas.
Dewaluacja Zamierzone zmniejszenie wartości waluty, grupy walut lub walut standardowych.
Dywersyfikacja Technika zarządzania ryzykiem, która łączy różne inwestycje w ramach portfela w celu zneutralizowania strat i maksymalizacji zysków.
Dywidenda Wypłata zysków firmy na rzecz inwestorów.
Indeks Dow Jones Indeks śledzący ceny 30 akcji na giełdzie Nasdaq i nowojorskiej giełdzie.
Downtick Transakcja na giełdzie, która ma miejsce, gdy cena jest niższa niż cena poprzedniej transakcji.
EA (Expert Advisor) Zautomatyzowany skrypt, który jest używany przez oprogramowanie platformy handlowej do automatycznego zarządzania pozycjami i zleceniami bez (lub z niewielkim) ręcznym sterowaniem.
Zyski Kwota zysku osiągniętego przez firmę w danym okresie.
ECB (Europejski Bank Centralny) Z ang. European Central Bank - główny organ regulacyjny systemu finansowego Unii Europejskiej.
Broker ECN Rodzaj brokera Forex, który wykorzystuje sieci komunikacji elektronicznej, aby zapewnić klientom bezpośredni dostęp do innych uczestników rynku.
Warunki ekonomiczne Stan ekonomiczny regionu lub kraju, na który wpływ mają różne czynniki, takie jak kursy walut, ogólny stan gospodarki światowej, inflacja, polityka pieniężna i fiskalna oraz poziom bezrobocia.
Cykl gospodarczy Naturalne zmiany w gospodarce między okresami wzrostu i recesji.
Wzrost gospodarczy Wzrost zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług w porównaniu z jednym okresem do drugiego.
Gospodarka Działalność konsumpcyjna i produkcyjna, która daje obraz zasobów danego kraju.
Fundusz Nadzwyczajny Konto służące do alokacji określonej kwoty pieniędzy na wyjątkowe przypadki, takie jak utrata pracy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa finansowego danej osoby.
Kapitał własny Wartość aktywów pomniejszona o wszystkie zobowiązania.
Euro Oficjalna waluta strefy euro zaprezentowana w 2002 roku. Używana przez większość krajów członkowskich UE, waluta ma symbol €.
Unia Europejska Gospodarczo-polityczny związek, w którym większość państw członkowskich ma wspólną walutę - euro. Unia Europejska jest odpowiedzialna za zapewnienie strefy wolnego handlu i zwiększenie dobrobytu gospodarczego w regionie.
Strefa euro Nazywana również Eurolandem, jest to unia walutowa obejmująca wszystkie kraje Unii Europejskiej (UE), które przyjęły euro jako swoją walutę krajową.
Kurs wymiany Wartość, za którą walutę danego kraju można zamienić na walutę innego kraju. Na kurs walutowy, który można kwotować bezpośrednio lub pośrednio, wpływają liczne czynniki, w tym ogólny stan gospodarki, bieżące wydarzenia i inflacja.
Fundusz giełdowy Papier wartościowy śledzący ogólne wyniki indeksu, towaru, obligacji lub funduszu indeksowego. Fundusze ETF, mające niższe opłaty i wyższą płynność, doświadczają zmian cen, gdyż są one kupowane i sprzedawane w ciągu dnia.
Eksport Wysyłanie towarów wyprodukowanych w jednym kraju do innego kraju w celu wymiany, sprzedaży lub handlu. Eksport jest uważany za jeden z najstarszych rodzajów transferu towarów i odbywa się między krajami o minimalnych ograniczeniach lub opłatach handlowych.
Wartość nominalna Wartość instrumentu handlowego zadeklarowana przez emitenta.
Fed (Rezerwa Federalna) Z ang. Federal Reserve System, bank centralny Stanów Zjednoczonych. Jego główny organ decyzyjny, Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC - the Federal Open Market Committee), jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące polityki pieniężnej, w tym ustalanie celu dla stopy funduszy federalnych.
Finanse Termin opisujący sposób zarządzania pieniędzmi przez ludzi, organizacje i kraje. Niektórzy dzielą finanse na trzy kategorie: finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne.
Doradca finansowy Specjalista, który udziela klientowi wskazówek lub rekomendacji w zamian za rekompensatę lub opłatę.
Pozycja neutralna (z ang. flat) Nazywana również stawką jednolitą, występuje kiedy pozycja zostaje wyrównana.
Zmienna dźwignia Dźwignia finansowa, która zmienia się w zależności od całkowitej wielkości otwartych pozycji
Wymienialność waluty Zagwarantowana przez prawo możliwość wymiany, czyli kupna lub sprzedaży, walut obcych za walutę krajową lub inne waluty. Handel walutami odbywa się na zdecentralizowanym międzynarodowym rynku walutowym 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu. Nazywany jest również rynkiem Forex.
Darmowy obiad Produkt lub usługa oferowana bezpłatnie, przy czym niektóre strony (a nawet odbiorca) ponoszą rzeczywisty koszt tej oferty. Koncepcja ma na celu przede wszystkim pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów. W przypadku inwestycji opisuje sytuacje, w których inwestor nie może osiągnąć dużych zysków bez ryzyka prawdopodobnej straty.
Analiza fundamentalna Analiza oparta wyłącznie na wiadomościach, wskaźnikach ekonomicznych i wydarzeniach globalnych.
Kontrakty futures Umowa finansowa, która zawiera zobowiązanie do zakupu. Określa szczegóły zakupu (lub sprzedaży) aktywu, takie jak z góry określona cena oraz data rozliczenia. Kontrakty futures mogą być wykorzystane do spekulacji lub zabezpieczania zmian cen aktywów bazowych.
Luka cenowa (gap) Różnica między ceną zamknięcia z poprzedniego okresu a ceną otwarcia z następnego okresu. Na rynku Forex zwykle występuje tylko w weekendy - między piątkowym zamknięciem a poniedziałkową ceną otwarcia.
PKB (produkt krajowy brutto) Jest miarą dochodu narodowego i produkcji krajowej gospodarki; to jeden z najważniejszych wskaźników Forex.
Złoto Na rynku Forex złoto jest formą waluty wymienianą w stosunku do dolara amerykańskiego. Złoto jest bezpiecznym aktywem, którego wartość wzrasta w warunkach zmienności i niepewności ekonomicznej.
GTC (z ang. Good Till Cancelled) Zlecenie kupna lub sprzedaży waluty za ustaloną lub niższą cenę. Zlecenie jest aktywne (ważne) do czasu realizacji lub anulowania.
Handel partyzancki Krótkoterminowa strategia handlowa mająca na celu osiągnięcie małych, szybkich zysków przy minimalizacji ryzyka. Ten rodzaj techniki handlu zwykle trwa kilka minut.
Prognoza dochodów Dokument przedstawiający prognozę zysków firmy w przyszłości. Znany również jako oczekiwane wyniki, jest tworzony przez korporacje i udostępniany swoim akcjonariuszom i obserwatorom rynku.
Hedging Utrzymanie pozycji rynkowej, która zabezpiecza istniejące otwarte pozycje o przeciwnych trendach.
Import Produkt lub usługa transportowana z jednego kraju do drugiego w celu sprzedaży.
Indeks Wskaźnik mierzący zmianę w gospodarce lub na rynku papierów wartościowych. Często jest stosowany jako punkt odniesienia lub miara dla określonej branży lub rynku, każdy indeks ma różne metody obliczenia, które zwykle są wyrażane jako zmiana w stosunku do wartości bazowej.
Przemysł Kategoryzacja przedsiębiorstw lub podmiotów na podstawie ich podstawowej działalności. Jeżeli korporacja prowadzi inną działalność gospodarczą, należy do branży, w której osiąga się większość swoich przychodów.
Inflacja Stały wzrost cen wszystkich produktów i usług w gospodarce, zwykle mierzony za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych.
Pierwsza oferta publiczna (z ang. Initial Public Offering, IPO) Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę na rzecz ogółu społeczeństwa. Oferty publiczne są zazwyczaj dokonywane przez mniejsze i nowsze przedsiębiorstwa w celu wygenerowania kapitału na rozwój.
Handel poufnymi informacjami Kupno i sprzedaż akcji przez osobę, która handluje w oparciu o niepubliczne informacje od osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
Ubezpieczenie Umowa wskazująca, że ​​ubezpieczający (osoba lub firma) otrzymuje rekompensatę finansową za straty od firmy ubezpieczeniowej.
Wartości niematerialne Zasób niefizyczny sklasyfikowany jako określony lub nieokreślony na podstawie jego specyfikacji. Niektóre przykłady wartości niematerialnych obejmują rozpoznawalność marki, korporacyjną własność intelektualną i wartość firmy.
Stopa procentowa Opłata wypłacana przez kredytobiorcę wierzycielowi za korzystanie z aktywów instytucji. Jest wyrażana jako roczny procent kapitału.
Urząd podatkowy w USA (z ang. Internal Revenue Service, IRS) Agencja rządowa Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za ściąganie podatków i wdrażanie przepisów podatkowych. Utworzona w 1862 r. IRS zarządza podatkami dochodowymi i podatkami od zatrudnienia, a także innymi rodzajami podatków.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy Globalna organizacja odpowiedzialna za kształtowanie się kursów walutowych i relacji finansowych na całym świecie. Dążąc do wzmocnienia swoich państw członkowskich, MFW zapewnia stabilność monetarną i walutową poprzez monitorowanie światowej gospodarki.
Inwestowanie Inwestowanie kapitału lub pieniędzy, a także wkładanie wysiłku w przedsięwzięcie w celu uzyskania dodatkowego dochodu lub zysku.
Inwestycja Aktywa uzyskane dla przyszłego dochodu lub zwiększenia wartości. W gospodarce inwestycja to zakup produktów, które nie są konsumowane, ale mogą być wykorzystane do generowania dóbr. W finansach pojęcie to odnosi się do aktywów pieniężnych, które mają na celu uzyskanie dochodu lub zwiększenie wartości oraz możliwość sprzedaży po wyższej cenie.
Jen Japoński Oficjalna waluta Japonii wprowadzona przez rząd Meiji w 1872 r. Waluta, oznaczona symbolem ¥, składa się ze 100 senów lub 1000 rinów.
Wskaźniki finansowe Wszelkie wskaźniki finansowe, które są szczególnie ważne przy analizie bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Prawo podaży i popytu Teoria przedstawiająca związek między podażą towaru a jego popytem. W istocie, prawo podaży i popytu pokazuje, w jaki sposób dostępność i popyt na produkt wpływają na jego cenę sprzedaży.
Wskaźniki wyprzedzające Wskaźnik złożony z dziesięciu najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, które prognozują przyszłą aktywność gospodarczą (6-9 miesięcy).W 1992 r. = 100%.
Dźwignia 1. Kwota długu wykorzystana na finansowanie aktywów firmy.
2. Wykorzystanie pożyczonego kapitału lub instrumentów finansowych w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji.
LIBOR ICE LIBOR lub LIBOR, skrót od ang. Intercontinental Exchange London Interbank Offering Rate, to stopa procentowa używana przez największe światowe banki do naliczania kredytów krótkoterminowych. Regulowany przez ICE Benchmark Administration (IBA), odnosi się do następujących walut: jena japońskiego, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, euro i dolara amerykańskiego.
Zlecenie z limitem (Zlecenie limitowe) Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży po cenie określonej lub wyższej. Zlecenie kupna z limitem ceny zostanie zrealizowane po cenie równej lub niższej od określonej, a zlecenie sprzedaży z limitem ceny zostanie zrealizowane po cenie równej lub wyższej od określonej.
Płynność Możliwość łatwego zakupu lub sprzedaży składnika aktywów bez obniżania jego wartości początkowej.
Pożyczka Operacja finansowa, która polega na udzieleniu przez jedną stronę określonej kwoty lub określonych przedmiotów innej stronie w zamian za spłatę wraz z odsetkami i innymi opłatami.
Pozycja długa (Long) Odnosi się do zakupu aktywów z nadzieją, że wzrośnie ich wartość. Na rynku Forex traderzy zawsze zajmują pozycję długą w jednej walucie, a krótszą w drugiej.
Strata Strata z tytułu zamknięcia pozycji długiej po niższym kursie niż otwarcie lub pozycji krótkiej po wyższym kursie niż otwarcie, lub jeżeli zysk z zamknięcia pozycji był niższy niż pobrana prowizja maklerska.
Lot Określona ilość jednostek lub kwota opłaty za obsługę operacji (zwykle jest to wielokrotność 100).
Ryzyko zarządzania Zagrożenia spowodowane niedostatecznym, nieefektywnym lub nieprawidłowym zarządzaniem, mające wpływ na zarządzaną spółkę (lub fundusz) i jej akcjonariuszy.
Marża (depozyt zabezpieczający) Pieniądze, które inwestor musi przechowywać na koncie brokerskim, aby dokonywać transakcji. Uzupełnia możliwe straty, które mogą wystąpić podczas handlu z depozytem zabezpieczającym.
Konto Depozytowe Konto używane do przechowywania zdeponowanych przez inwestora środków na potrzeby transakcji na rynku Forex.
Margin Call Czyli wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Żądanie brokera, aby klient zdeponował więcej środków pieniężnych na koncie depozytowym, gdy kwota na nim spadnie poniżej określonego minimum.
Kapitalizacja rynku Łączna wartość wszystkich wyemitowanych akcji korporacji. Nazywana również kapitalizacją rynkową, określa się ją jako pomnożenie łącznej liczby akcji pozostających w obrocie przez bieżącą cenę akcji.
Zlecenie Rynkowe Zlecenie zakupu lub sprzedaży lota po aktualnej cenie rynkowej.
Cena Rynkowa Aktualna cena, po której waluta jest sprzedawana na rynku.
Termin płatności Określony okres, w którym instrument finansowy przestanie istnieć, a kapitał zostanie spłacony wraz z odsetkami.
Połączenie Połączenie co najmniej dwóch podmiotów w jeden, w którym firma przejmująca kupuje akcje akcjonariuszy, a zasoby spółek są przekazywane nowej firmie.
Połączenia i przejęcia Połączenie co najmniej dwóch podmiotów.
Momentum Wskaźnik zdolności waluty do poruszania się w określonym kierunku.
Baza monetarna Kwota w walucie danego kraju przechowywana na depozytach banków komercyjnych w skarbcach banku centralnego lub będąca w publicznym obiegu.
Kredyt Instrument dłużny, w którym pożyczkobiorca otrzymuje gotówkę i dokonuje przyszłych spłat w określonym terminie. Osoby fizyczne i firmy, poprzez zabezpieczenie określonej nieruchomości, korzystają z kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości bez konieczności natychmiastowej zapłaty za całą wartość tej nieruchomości.
Fundusz inwestycyjny Instrument handlowy, który gromadzi pieniądze akcjonariuszy i inwestuje w pulę papierów wartościowych, takich jak obligacje i akcje. Fundusz inwestycyjny, nadzorowany przez zarządzających pieniędzmi, stara się generować zyski kapitałowe i zapewniać dochód swoim posiadaczom.
Nasdaq Z ang. National Association of Securities Dealers Automated Quotations. To skomputeryzowany rynek, który umożliwia traderom kupno i sprzedaż papierów wartościowych. Założony przez Krajowe Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych (z ang. National Association of Securities Dealers), Nasdaq służy również jako indeks odniesienia dla amerykańskich akcji technologicznych.
Wartość netto Jest to różnica aktywów i zobowiązań spółki. Nazywana również wartością księgową lub kapitałem własnym.
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych Największa giełda na świecie, odnosząca się do całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich kwotowanych papierów wartościowych. Giełda, zwana również Big Board, znajduje się w Nowym Jorku.
Dolar nowozelandzki Oficjalna waluta Nowej Zelandii przedstawiona symbolem NZ$. Nazywana również kiwi, waluta ta składa się ze 100 centów.
Cena kupna (Ask) Cena oferty, czyli cena, po której inwestor kupuje instrument handlowy.
Offset 1. Obniżenie pozycji netto inwestora do zera, aby inwestycja nie generowała już zysków ani strat.
2. Likwidacja pozycji futures poprzez zawarcie przeciwnej transakcji w celu zniesienia obowiązku dostarczenia.
Otwarta pozycja (transakcja) Kupno (długa pozycja) lub sprzedaż (krótka pozycja) pary walutowej.
Opcja Umowa, w której sprzedający daje prawo, a nie obowiązek, kupna (call) lub sprzedaży (put) określonego papieru wartościowego po określonej cenie w określonym czasie.
Zlecenie Zlecenie dla brokera na kupno lub sprzedaż waluty po określonym kursie.
Rynek pozagiełdowy Zdecentralizowany rynek pozagiełdowy jest to rynek obrotu papierami wartościowymi, na którym transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku, bez pośrednictwa trzeciego podmiotu. Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na tym rynku nie są uwzględnione w ofercie giełdy.
Wartość nominalna (z ang. Par value) Wartość nominalna instrumentu handlowego, w tym obligacji, walut i akcji. Ma zastosowanie głównie w obligacjach.
Partnerstwo Współpraca, w ramach której dwie lub więcej osób lub podmiotów dzieli obowiązki, zyski i zobowiązania przedsięwzięcia biznesowego. Nie każdy partner jest zaangażowany w codzienne operacje i zarządzanie przedsięwzięciem. W niektórych przypadkach partnerstwa uzyskują korzystne warunki podatkowe.
Wypłata Płatność lub zwrot z inwestycji w określonym czasie, wyrażona jako faktyczna regularna lub coroczna kwota lub procent.
Moduł zarządzania alokacją procentową (PAMM) Z ang. Percent Allocation Management Module. System po stronie brokera, który umożliwia inwestorom inwestowanie wspólnie z traderami i pozwala traderom zarządzać środkami inwestorów za pomocą platformy brokera.
Pivot Points Punkty zwrotu to sposób wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie.
Pips (Punkt) Jest to minimalna jednostka zmiany kursu walutowego oraz ostatnia jego cyfra (np. dla EUR/USD 1 punkt = 0,0001).
Pozycja Wartość nominalna instrumentu handlowego posiadanego lub pożyczonego przez tradera lub dealera. Mówiąc najprościej, jest to otwarta transakcja inwestora.
Premia 1. Okresowa płatność dokonywana przez ubezpieczającego na rzecz zakładu ubezpieczeń w celu zapewnienia odszkodowania w określonym czasie.
2. Łączny koszt opcji.
3. Różnica między ceną sprzedaży instrumentu pochodnego a wartością nominalną.
Stosunek ceny do zysku (C/Z) Jest jednym ze wskaźników wykorzystywanych do wyceny spółki. Pozwala on zmierzyć bieżącą cenę akcję w stosunku do zysku za akcję. Znany również jako wielokrotność przychodów.
Zysk (Wzrost) Dodatnia kwota pieniędzy uzyskana za zamknięcie pozycji.
Indeks cen producentów Wskaźnik ekonomiczny mierzący medianę zmian ogólnych poziomów cen z punktu widzenia sprzedawcy.
Wartość kapitału Początkowa kwota zainwestowanych pieniędzy.
Transakcje z użyciem środków własnych Transakcje dokonywane przez instytucję finansową w celu czerpania zysków z rynku przy użyciu własnego konta, a nie jej klientów.
Prospekt Dokument prawny przedstawiający informacje o inwestycji sprzedawanej ogółowi społeczeństwa. Prospekt emisyjny, zwany także dokumentem ofertowym, pomaga inwestorowi podjąć właściwą decyzję inwestycyjną.
Indeks PMI (z ang. Purchasing Managers’ Index) Wskaźnik aktywności finansowej mierzący ogólną kondycję sektora produkcyjnego według następujących czynników: stan produkcji przemysłowej, ilość i koszt prowadzonej działalności usługowej, efekty prowadzonych działań w skali całego rynku. Wskaźnik mniejszy niż 50 oznacza spadek, a większy niż 50 oznacza wzrost.
Zrealizowany Zysk/Strata Zysk/Strata dla już zamkniętych pozycji.
Bank Rezerwy Australii Australijski bank centralny i organ wydający banknoty, utworzony w 1960 r. Do jego obowiązków należy postęp gospodarczy kraju i pełna stopa zatrudnienia, a także zapewnienie stabilności dolara australijskiego poprzez wdrożenie niezbędnej polityki pieniężnej.
Bank Rezerwy Nowej Zelandii Bank centralny Nowej Zelandii i organ emitujący banknoty założony w 1934 r. Do jego obowiązków należy zapewnienie stabilności krajowego systemu finansowego, prowadzenie polityki pieniężnej kraju, wspieranie usług innych banków oraz zaspokajanie potrzeb walutowych obywateli.
Poziom oporu Poziom ceny, przy którym wzmożona liczba transakcji sprzedaży może doprowadzić do jego przełamania, a tym samym do wzrostu ceny (trend wzrostowy).
Ryzyko Prawdopodobieństwo, że ​​inwestycja może stracić część lub całość swojej wartości. Odnosi się to również do niższych niż oczekiwano zwrotów.
Rolowanie (z ang. rollver) 1. Przeniesienie udziałów w programie emerytalnym do innego bez konieczności płacenia podatku.
2. Przeniesienie otwartej pozycji do następnej daty rozliczenia, co skutkuje dodatkową opłatą.
3. Reinwestycja środków w nowo wyemitowany instrument pochodny.
Standard & Poor’s Amerykańska agencja ratingowa, która zarządza jednym z głównych indeksów giełdowych (S&P 500). Od ponad 150 lat firma dostarcza uczestnikom rynku informacje o rynku finansowym.
Skalpowanie (Scalping) Strategia handlowa, która polega na zawieraniu wielu transakcji w krótkim czasie w celu osiągnięcia niewielkiego zysku.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Federalna agencja, której głównym zadaniem jest ochrona inwestorów i ich interesów. Założona w 1934 r., do jej obowiązków należy wspieranie tworzenia kapitału, zarządzanie rynkami papierów wartościowych i nadzorowanie przejęć w Stanach Zjednoczonych.
Pozycja ustalona (zamknięta) Zamknięte pozycje, dla których dokonano wszystkich niezbędnych transakcji.
Giełda w Szanghaju Organizacja non-profit prowadzona przez chińską Komisję Regulacji Papierów Wartościowych. Założona w 1990 r. giełda jest odpowiedzialna za tworzenie regulacji biznesowych, przyjmowanie i organizowanie kwotowań, zapewnianie możliwości, przetwarzanie i monitorowanie obrotu papierami wartościowymi oraz nadzorowanie i rozpowszechnianie informacji o rynku.
Srebro Towar powszechnie używany do produkcji monet, urządzeń elektronicznych, biżuterii oraz w fotografii. Ze względu na najwyższą przewodność elektryczną srebro jest uważane za bardzo ważny pierwiastek.
Poślizg Realizacja zlecenia po cenie innej niż oczekiwana (zlecona), główne przyczyny poślizgu to „szybki” rynek, niska płynność i niska zdolność brokerów do realizacji zleceń.
Spread Różnica między ceną ask a ceną bid dla pary walutowej.
Lot Standardowy 100 000 jednostek waluty bazowej pary walutowej, którą kupujesz lub sprzedajesz.
Papiery wartościowe Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych, a także prawa akcjonariuszy do części aktywów i przychodów spółki. Akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane to dwie główne klasyfikacje papierów wartościowych.
Zlecenie Stop-Limit Zlecenie sprzedaży lub kupna po określonej cenie lub po przekroczeniu ustalonego poziomu.
Zlecenie Stop-Loss (SL) Zlecenie sprzedaży lub kupna, gdy rynek osiągnie określoną cenę. Służy do uniknięcia dodatkowych strat, gdy rynek porusza się w przeciwnym kierunku. Zwykle jest to połączenie zlecenia stop-order i limit-order.
STP (Zautomatyzowane Przetwarzanie Płatności) Przetwarzanie zlecenia, które nie wymaga żadnej ręcznej interwencji i jest w pełni automatyczne. W rzeczywistości 99,9% wszystkich brokerów Forex online oferuje możliwość realizacji zleceń w STP.
Poziom wsparcia Poziom ceny, przy którym wzmożona liczba transakcji kupna może doprowadzić do jego przełamania, a tym samym do spadku ceny (trend spadkowy).
Swap Opłata za utrzymanie pozycji przez noc. Ponieważ użytkownik nie otrzymuje fizycznie waluty, którą kupuje, broker powinien zapłacić mu różnicę w stopie procentowej między dwoma walutami danej pary. Swap może być ujemny lub dodatni.
Frank szwajcarski Oficjalna waluta Szwajcarii i prawny środek płatniczy Campione d'Italia i Liechtenstein. Ta waluta bezpiecznej przystani składa się ze 100 centów.
Szwajcarski Bank Narodowy Bank centralny Szwajcarii został utworzony w 1907 roku. Jest odpowiedzialny za politykę pieniężną i emisję franka szwajcarskiego.
Przejęcie Akt przejęcia firmy poprzez złożenie oferty dla określonej korporacji, poprzez przyjęcie przyjaznego lub wrogiego podejścia.
Zlecenie Take-Profit (TP) Zlecenie sprzedaży lub kupna, gdy rynek osiągnie określoną cenę. Służy do ustalenia zysku. Zwykle jest to połączenie zlecenia stop-order i limit-order.
Zasoby materialne To wszystkie rzeczowe aktywa bieżące a także majątek trwały. Zasoby materialne mogą obejmować należności, sprzęt i nieruchomości.
Numer identyfikacji podatkowej Dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny nadany przez krajowy organ poboru podatków osobie fizycznej lub podmiotowi do celów podatkowych.
Opodatkowanie Przymusowe obciążenie nałożone przez krajowy urząd poboru podatków na osobę fizyczną lub korporację w celu sfinansowania ich działalności lub projektów.
Analiza techniczna Analiza oparta wyłącznie na technicznych danych rynkowych (kwotowaniach) przy pomocy różnych wskaźników technicznych.
Wskaźniki analizy technicznej Narzędzie prognozujące przyszłe poziomy cen lub ogólny kierunek cen instrumentu pochodnego poprzez badanie jego poprzednich formacji.
Tick Najmniejsza zmiana ceny lub minimalny ruch ceny instrumentu pochodnego.
Giełda w Tokio Największa giełda w Japonii i czwarta co do wielkości giełda na świecie (pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej). Założona w 1878 r. TSE (z ang. Tokyo Stock Exchange) ma ponad 2 200 notowanych na giełdzie firm, w tym Hondę i Toyotę.
Giełda Papierów Wartościowych w Toronto Największa giełda kanadyjska powstała w 1852 roku. Kontrolowana i regulowana przez TMX Group, TSX z ang. Toronto Stock Exchange (dawniej TSE) notuje ponad 1 515 firm.
Handel 1. W gospodarce: podstawowa koncepcja, w której kilka stron wymienia między sobą towary i/lub usługi w ramach negocjacji.
2. W finansach: umożliwienie zawarcia transakcji zakupu i sprzedaży papieru wartościowego.
Trader Osoba zawierająca transakcje kupna lub sprzedaży instrumentu pochodnego lub papieru wartościowego na rynku na własny użytek lub na użytek instytucji finansowej.
Oprogramowanie do handlu Program komputerowy lub oprogramowanie umożliwiające handel instrumentami handlowymi, w tym walutami i akcjami, a także zarządzanie kontami handlowymi. Zwykle jest dostarczany przez firmę brokerską lub firmę inwestycyjną.
Strategia handlowa Zestaw reguł i parametrów określających wymagania, które powinny być spełnione przy otwieraniu i zamykaniu transakcji. Obejmuje to: typy zleceń, filtry i wyzwalacze, zarządzanie pieniędzmi oraz harmonogramy.
Trend Kierunek rynku ustalony pod wpływem różnych czynników.
Wuj Sam Narodowa personifikacja Stanów Zjednoczonych lub rządu USA. Oparta na mitach postać odnosi się do pewnego Samuela Wilsona, dystrybutora mięsa, który przez całą wojnę brytyjsko-amerykańskąj w 1812 roku przekazywał beczki wołowiny armii amerykańskiej.
Stopa bezrobocia Udział procentowy liczby osób bezrobotnych w zbiorze pełnym siły roboczej. Inaczej procent osób bezrobotnych, które aktualnie szukają pracy.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ Organizacja międzyrządowa odpowiedzialna za zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie, osiągnięcie globalnej współpracy w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych, rozwijanie harmonijnych stosunków między państwami członkowskimi oraz synchronizację działań państw dla osiągnięcia wspólnych celów. Założona w 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych liczy 193 państwa członkowskie i 2 kraje-obserwatorów.
Niezrealizowane (zmienne) zyski/straty Zyski/straty na Twoich niezamkniętych pozycjach.
Uptick Transakcja na rynku, w której cena instrumentu inwestycyjnego lub papieru wartościowego wzrasta w stosunku do jego ostatniej transakcji.
Dolar amerykański Oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych oznaczona symbolem $. Pierwotnie przyjęta przez ustawę o monetach z 1792 r., waluta składa się ze 100 centów.
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Resort rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za zarządzanie federalnymi finansami, emisję dolara amerykańskiego, a także za wspieranie gospodarki i tworzenie możliwości gospodarczych i miejsc pracy. Utworzony w 1798 roku Departament Skarbu nadzoruje następujące agencje rządowe: Biuro ds. podatków od alkoholu i tytoniu oraz handlu, Mennicę Stanów Zjednoczonych, Biuro Długu Publicznego i Urząd Skarbowy.
Dostępna marża Kwota pieniędzy na koncie, którą można wykorzystać do handlu.
Wykorzystana marża Kwota pieniędzy na koncie, która została wykorzystana do utrzymania otwartych pozycji.
Zmienność Statystyczna liczba zmian ceny dla danej pary walutowej w danym okresie.
Wolumen Łączna liczba transakcji na instrumencie pochodnym lub giełdzie w określonym przedziale czasu.
VPS (Wirtualny Serwer Prywatny) Wirtualne środowisko hostowane na dedykowanym serwerze, które może służyć do uruchamiania programów niezależnie na komputerze użytkownika. Inwestorzy na rynku Forex używają VPS do hostowania platform transakcyjnych i uruchamiania expert advisorów bez niespodziewanych zakłóceń.
Wall Street 1. Pierwsza ulica na Manhattanie, gdzie na stałe zadomowiła się Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, a także większość największych biur maklerskich i banków inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych.
Bank Światowy Globalna organizacja, założona w 1944 roku, która jest odpowiedzialna za prowadzenie badań, udzielanie porad i finansowanie krajów rozwijających się w celu zwiększenia ich postępu gospodarczego.
Dochód Zwrot z inwestycji w instrument pochodny lub papier wartościowy na rzecz jego posiadacza lub właściciela, wyrażony w procentach.
Opinie

ForexMart marka jest autoryzowana i regulowana w różnych jurysdykcjach.

Ta witryna jest obsługiwana przez (Reg No.23071, IBC 2015) z siedzibą w Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Regiony z Ograniczeniami: nie świadczymy usług mieszkańcom niektórych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Korea Północna, Myanmar,Sudan, Syria i niektóre inne regiony.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71.71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71.71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.