Slovník Forex

Zde jsou nejdůležitější pojmy, se kterými se setkáte při obchodování na forexovém trhu.

Obchodní pojmy na Forexu
Účetnictví Metoda zaznamenávání a sledování finančních transakcí, příjmů a výnosů a operací účetní jednotky.
Akvizice Nákup většinového nebo úplného podílu cílového subjektu nabyvatelem. Neplést tento pojem s fúzí.
Affiliate 1. Vztah, kdy jedna společnost vlastní méně než většinu akcií druhé společnosti.
2. Mezipodnikové spojení, ve kterém jsou alespoň dva různé subjekty dceřinými společnostmi větší společnosti.
Agent 1. Jednotlivec oprávněný prodávat v dané zemi pojištění.
2. Osoba nebo společnost zprostředkovávající klientům transakce s cennými papíry.
3. Prodejce cenných papírů zastupující emitenta nebo brokera při prodeji derivátů veřejnosti.
Algoritmické obchodování Obchodní systém, v rámci kterého má počítač pokročilé matematické struktury, které umožňují zprostředkování transakcí na trhu.
Amortizace 1. Pravidelné splácení dluhového závazku po určité časové období.
2. Distribuce kapitálových nákladů na nehmotné aktivum za konkrétní časové období.
Analytik Finanční profesionál znalý hodnocení investic a doporučení ohledně cenných papírů.
Anuita Finanční produkt určený k růstu finančních prostředků, který po amortizaci poskytne držiteli v budoucnu tok příjmů.
Zhodnocení Zvýšení hodnoty cenných papírů v čase
Arbitráž Současný nákup a prodej finančního nástroje za účelem zisku z cenových rozdílů daného nástroje.
(Ask) cena, za kterou zákazník může zakoupit zajímavou měnu u prodejce (cena prodavače).
Aktivum (Asset) 1. Část účetní rozvahy, ve které jsou uvedeny položky vlastněné společností.
2. Ekonomický zdroj vlastněný osobou, subjektem nebo zemí, doufající, že v budoucnu získají ekonomické výhody.
Třída aktiv Skupina cenných papírů se stejným tržním chováním a charakteristikami, řídící se totožnými zákony a předpisy.
Audit Interní nebo externí posouzení účetní závěrky společnosti nebo organizace na základě jejích záznamů.
Australský dolar Oficiální měna Austrálie a zákonné platidlo Kiribati, Nauru a Tuvalu. Měna je označována symbolem A$ a skládá se ze 100 centů.
Průměrný roční výnos Souhrnný výnos investice nebo portfolia za jeden rok. Vypočítá se sečtením všech úroků, dividend nebo jiných příjmů získaných z investice a získáním mediánu všech investic za daný rok.“
Banka Subjekt, obvykle finanční instituce nebo společnost, který přijímá a zpracovává vklady klientů.
Bank of Canada Centrální banka Kanady a orgán emitující peníze zřízený v roce 1935. Mezi povinnosti banky patří řízení finančního systému a měnové politiky země za účelem zajištění hospodářské stability.
Bank of England Centrální banka Spojeného království a orgán emitující peníze založený v roce 1694. Banka slouží jako věřitel a tvůrce trhu v případě finančních potíží a dohlíží nad měnovou politikou, přičemž zajišťuje finanční stabilitu v zemi.
Bank of Japan Japonská centrální banka a orgán emitující peníze založený v roce 1882. Mezi povinnosti banky patří vydávání a regulace měny a pokladních cenných papírů, dohled nad službami vypořádání a zúčtování a udržování finanční stability v zemi.
Evidenční sázka (Bank rate ) Oficialní Evidenční sázka; sázka, za kterou centrální banka je připravena poskytnout úvěr komerčním bankám zemi.
Zátěžový test banky Interní hodnocení prováděné bankami nebo orgány dohledu, aby bylo možné posoudit, zda má banka dostatečný kapitál za účelem odolání dopadu nepříznivého vývoje.
Likvidace (Konkurz) Právní řízení, ve kterém federální soud likviduje aktiva dlužníka za účelem vypořádání dluhů a zbavuje tak jednotlivce nebo subjekt dalších závazků.
Medvěd (Bear) Investor, který očekává, že finanční nástroj nebo trh celkově, se propadnou.
Bid Bid je tzv. nabídková cena instrumentu. Cena instrumentu, za kterou obchodník může prodat daný instrument (vstoupit do krátké pozice).
Bitcoin Alternativní měna následující myšlenku nastíněnou v bílé knize tvůrce vystupujícím pod jménem Satoshi Nakamota. Bitcoin byl představen v roce 2009; nabízí nižší transakční poplatky a je řízen decentralizovaným orgánem.
Dluhopis Dluhový nástroj vydaný společností nebo vládou, kteří se pomocí tohoto nástroje a půjček snaží získat kapitál na financování svých činností nebo projektů. Výměnou za kapitál musí subjekt splatit jistinu plus úrok, a to ve stanovené lhůtě (doba splatnosti).
Britská libra Oficiální měna Spojeného království. Měna bývá také nazývána libra, označuje se symbolem £ a skládá se ze 100 pencí.
Broker prostředník, který provadět obchodní operace jménem klienta na trhu forex.
Poplatek brokerovi Poplatek vybíraný agentem nebo společností za zprostředkování finančních transakcí klienta.
Býk (Bull) Investor, který očekává, že finanční nástroj nebo trh celkově, porostou.
Kanadský dolar Oficiální měna Kanady; poprvé použitá v roce 1858. Měna je označována symbolem C$ a skládá se ze 100 centů.
Carry trade Ve své podstatě je carry trade relativně jednoduchým typem transakce, která obsahuje dvě části. Nejprve si půjčíme finanční instrument za který budeme platit nízký úrok a poté investujeme do finančního instrumentu, který nám bude vynášet vyšší úrok.
Centrální banka Národní banka pověřená vládou k zajištění nízké inflace, měnové stability a nulové nezaměstnanosti. Mezi její povinnosti patří implementace měnové politiky, přičemž také zastává funkci věřitele poslední instance a monitoruje finanční systém.
Certifikovaný(á) účetní (CPA) Označení odborníků, kteří složili zkoušku, jakož i splnili požadavky na vzdělání a práci stanovené americkým institutem certifikovaných účetních.
Smlouva o rozdílu (CFD) zvláštní obchodní nástroj, který umožňuje finanční spekulace na akcie, komodity a další nástroje, ve skutečnosti bez nákupu.
Systém brzd a protivah Mechanismus, jež zahrnuje implementaci několika opatření zaměřených na potlačení nesrovnalostí nebo nevhodného chování v rámci subjektu.
Chicago Board Options Exchange (CBOE) Burza zaměřená na opční kontrakty na indexy, úrokové sazby a akcie. Burza CBOE byla založena v roce 1973 a je největším opčním trhem na světě.
Chicago Mercantile Exchange Burza futures a opcí na futures, která převážně zahrnuje futures na měnu, akcie, úrokové sazby, akciové indexy a částečně také na zemědělské produkty.
Clearingový broker Člen burzy jednající jako prostředník mezi obchodníkem a clearingovou společností. Tento broker zajišťuje zpracování transakcí mezi zúčastněnými stranami.
Clearingový poplatek Poplatek vybíraný clearingovou službou za zpracování nevypořádaných obchodů.
Klientská základna Primární obchodní zdroj subjektu tvořený jeho současnými zákazníky, kteří využívají jeho produkty a služby, jakož i potenciálními klienty, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že se stanou jeho zákazníky.
Provize (Сomission) platba brokeře za provádění obchodní operace
Komodita 1. V obchodování se jedná o jakékoliv zboží, k jehož směně dochází na komoditní burze.
2. Základní zboží, které lze vyměnit za jiné komodity stejného typu.
Compounding (složené úročení) Schopnost aktiva posílit svou hodnotu reinvestováním výnosů z předchozích obchodů.
Index spotřebitelských cen CPI (Consumer Price Index) je statistickou mírou inflace, která je založena na změnu ceny konkrétního souboru zboží.
Měna Peníze emitované vládou, které cirkulují v ekonomice.
Měnový pár Na Forexu se jedná o kotace a cenovou strukturu měn obchodovaných na trhu.
Měnový swap Výměna jistiny a úroků jedné měny za jinou.
Dluh Částka vypůjčená jednotlivcem nebo společností.
Default (Nesplnění závazku) 1. Nesplnění podmínek futures kontraktu dle pravidel burzy.
2. Neschopnost nebo neochota dlužníka včas zaplatit úroky nebo jistinu.
Devalvace (Znehodnocení) Zamýšlené oslabení hodnoty měny, skupiny měn nebo standardu.
Diverzifikace Technika risk managementu (řízení rizik), která kombinuje různé investice v portfoliu, aby neutralizovala ztráty a maximalizovala zisky.
Dividenda Výplata výnosu společnosti jako podíl na zisku jejím investorům.
Dow Jones Industrial Average (Dow Jonesův index, DJIA) Index sledující akcie 30 společností na burzách Nasdaq a New York Stock Exchange.
Downtick Obchodní transakce na burze, ke které dochází, když je cena nižší než cena předchozí transakce.
Expertní Poradce (Expert Advisor) automatizovaný skript, který se používá obchodní software, pro řízení pozice a příkazy automaticky bez lidského zásahu.
Příjem Zisk generovaný společností během daného časového období.
ECB (Evropská Centrální Banka) hlavní regulační organizace finančního systému Evropské Unie
ECN Broker Finanční profesionál na devizovém trhu, který využívá elektronické komunikační sítě pro klienty za účelem zprostředkování přímého obchodování s ostatními klienty.
Ekonomické podmínky Hospodářský stav regionu nebo země ovlivněný různými faktory, jako jsou měnové kurzy, celkový stav světové ekonomiky, inflace, měnová a fiskální politika a úroveň nezaměstnanosti.
Ekonomický cyklus Přirozené kolísání ekonomiky mezi obdobími růstu a recese.
Ekonomický růst Nárůst schopnosti ekonomiky vyrábět produkty a služby v porovnání jednoho období s druhým.
Ekonomika Spotřební a výrobní činnosti, které poskytují obraz o zdrojích země.
Nouzový fond (Nouzové prostředky) Účet sloužící k ukládání určité částky peněz pro mimořádné případy, jako je ztráta zaměstnání, zaměřený na zlepšení finanční bezpečnosti jednotlivce.
Vlastní kapitál, majetek (Equity) Hodnota aktiv očištěna od všech závazků
Euro Oficiální měna eurozóny představena v roce 2002. Měna, kterou používá většina členských zemí EU; se značí symbolem €.
Evropská unie Organizace, která slučuje evropské země, fungující jako jedna a pod jednou oficiální měnou, kterou je euro. Evropská unie je odpovědná za poskytování bezbariérového obchodu a za zlepšení ekonomického bohatství.
Eurozóna Známá také jako euro oblast. Jedná se o skupinu členských zemí Evropské unie, ve kterých uznávají a používají euro jako svou oficiální měnu.
Směnný kurz Cena, za kterou lze vyměnit měnu jedné země za měnu jiného národa. Směnný kurz, který může být kótován přímo nebo nepřímo, je ovlivněn řadou faktorů, včetně celkového stavu ekonomiky, událostí a inflace.
Exchanged-Traded Fund (ETF) Doslovně se jedná o burzovně obchodovaný fond. Sleduje celkovou výkonnost indexu, komodity, dluhopisů nebo indexového fondu. ETF, které mají nižší poplatky a vyšší likviditu, prochází změnami cen, protože fondy jsou nakupovány a prodávány během dne.
Export (Vývoz) Odesílání zboží vyrobeného v jedné zemi do jiného státu za účelem výměny, prodeje nebo obchodu. Vývoz, považovaný za jeden z nejstarších typů ekonomických transakcí, probíhá mezi zeměmi s minimálními obchodními omezeními nebo poplatky.
Nominální hodnota (Face Value) Hodnota derivátu nebo nástroje deklarovaná emitentem. Označuje se také jako nominální hodnota, face value, par hodnota, par value nebo par.
Fed (Federální rezervní systém) Hlavní regulační orgán finančního systému Spojených států amerických, jehož oddělení — FOMC (Federal Open Market Committee) — reguluje mimo jiné federální úrokové sazby.
Finance Obor zabývající se správou a využitím peněz lidmi, organizacemi a zeměmi. Někteří preferují klasifikaci financí do tří skupin: osobní finance, podnikové finance a veřejné finance.
Finanční poradce Profesionál, který poskytuje klientům poradenství nebo doporučení výměnou za odměnu nebo poplatek.
Flat (Square) Neutrální stav, kde jsou všechny pozice uzavřené.
Proměnlivá (Floating) finanční páka (pákový efekt) Finanční páka, jejíž velikost se mění v závislosti na celkové velikosti otevřených pozic.
Devizový trh Nákup a prodej cizích měn nebo převod měny jedné země na měnu jiné země. Obchodování s měnami probíhá na decentralizovaném globálním trhu 24 hodin denně a pět dní v týdnu. Devizový trh je také známý pod pojmem Forex (z anglického Foreign Exchange).
Oběd zdarma (Free Lunch) Produkt nebo služba jsou nabízeny bezplatně, přičemž skutečné náklady této nabídky jsou na straně některé strany (dokonce také příjemce). Cílem tohoto konceptu je získání nových zákazníků a zvýšení příjmů. V oblasti investic tento koncept popisuje případy, kdy investor nemůže nabýt obrovských zisků bez rizika pravděpodobných ztrát.
Fundamentální analýza Analýza vycházející ze zpráv, ekonomických ukazatelů a globálních událostí.
Futures Převoditelný finanční kontrakt, který zahrnuje povinnost koupit. Futures kontrakt stanovuje podrobnosti o nákupu (nebo prodeji) aktiva, jako je předem stanovená cena a datum provedení obchodu v budoucnosti. Futures kontrakty lze použít ke spekulaci nebo zajištění (hedging) pohybu ceny podkladového aktiva.
Gap (cenová mezera) Rozdíl mezi zavírací cenou předchozího období a otevírací cenou následujícího období. Na Forexu k tomu obvykle dochází pouze o víkendech — mezi páteční zavírací cenou a pondělní otevírací cenou.
HDP (Hrubý domácí produkt) Měřítko národního příjmu a produkce hospodářství země; jedná se o jeden z nejdůležitějších indikátorů na Forexu.
Zlato Žlutý kov, který se používá ke stanovení hodnoty amerického dolaru a některých hlavních světových měn. Zlato je považováno za nejstarší prostředek směny a formu měny.
GTC (Good “Til Canceled) Neboli platný až do zrušení. Pokyn k nákupu nebo prodeji měny za danou cenu nebo horší. Pokyn je platný dokud není realizován nebo zrušen.
Guerrilla Trading Krátkodobá obchodní strategie usilující o generování malých, rychlých zisků, přičemž zahrnuje minimalizaci rizik. Tato obchodní technika obvykle trvá několik minut.
Očekávané výsledky (Guidance) Dokument, ve kterém společnost nastiňuje projekci svých příjmů v budoucnosti. Společnosti zveřejňují tyto očekávané výsledky pro akcionáře a pozorovatele trhu.
Hedging (zajištění proti riziku) Udržování pozice na trhu, která zajistí stávající otevřené pozice opačným směrem.
Import (Dovoz) Produkt nebo služba přepravovaná z jedné země do jiné země za účelem prodeje.
Index Ukazatel měřící změny v ekonomice nebo na trhu s cennými papíry. Každý index, který je často používán jako benchmark nebo měřítko konkrétního odvětví nebo trhu, má odlišné výpočetní metody, které se obvykle vyjadřují jako změna ze základní hodnoty.
Průmysl, odvětví Kategorizace společností nebo subjektů na základě jejich primární činnosti. Pokud se společnost zabývá různými obchodními činnostmi, řadí se tato společnost do toho odvětví, ze kterého pochází většina jejích výnosů.
Inflace Neustálé zvyšování cen všech produktů a služeb v ekonomice, obvykle měřeno pomocí Indexu spotřebitelských cen (CPI — Consumer Price Index).
Počáteční veřejná nabídka (IPO — Initial Public Offering) Prvotní prodej akcií soukromé společnosti široké veřejnosti. IPO většinou provádí menší a novější společnosti za účelem vytvoření kapitálu pro svou expanzi.
Insider Trading Nákup a prodej akcií jednotlivcem, který obchoduje na základě neveřejných informací získaných od zasvěcených osob (insiders).
Pojištění Smlouva, která uvádí, že pojistník (osoba nebo společnost) obdrží od pojišťovací společnosti v případě ztrát finanční náhradu.
Nehmotný majetek Aktivum bez fyzické podoby klasifikované jako určité nebo neurčité na základě jeho specifikací. Mezi příklady nehmotného majetku patří známost značky, duševní vlastnictví společnosti a prestiž.
Úroková sazba Poplatek splatný dlužníkem věřiteli za použití aktiv instituce (věřitele). Úroková sazba je vyjadřována jako roční procento jistiny.
Internal Revenue Service (IRS) Americká vládní agentura, daňový úřad, která soustřeďuje a implementuje daňové zákony. IRS byla založena v roce 1862 a spravuje daně z příjmu a zaměstnání, jakož i další druhy daní.
Mezinárodní měnový fond (MMF) Globální organizace odpovědná za formalizaci směnných kurzů a finančních vztahů po celém světě. Ve snaze posílit své členské země zajišťuje MMF také měnovou stabilitu spolu se stabilitou devizového trhu monitorováním světové ekonomiky.
Investování Vložení kapitálu nebo peněz, stejně jako vynaložení času a úsilí, do podniku, za účelem nabytí dodatečného příjmu nebo zisku.
Investice Aktivum získané za účelem budoucích příjmů z něj plynoucích nebo zvýšení jeho hodnoty. V ekonomice se investicí rozumí nákup výrobků, které nejsou určeny ke spotřebě, ale mohou být použity ke generování bohatství. Ve financích se investicí rozumí peněžní aktivum získané s nadějí na nárůst zisku nebo jeho hodnoty či za účelem prodeje za vyšší sazbu.
Japonský jen Oficiální měna Japonska zavedená vládou Meiji v roce 1872. Měna je označována symbolem ¥ a skládá se ze 100 senů nebo 1 000 rinů.
Klíčový poměr (Key Ratio) Metrika zobrazující a shrnující aktuální obecnou finanční situaci společnosti.
Zákon nabídky a poptávky Teorie popisující vztah mezi nabídkou zboží a touhou po uvedeném zboží. Zákon nabídky a poptávky v zásadě ukazuje, jakým způsobem ovlivňuje dostupnost a poptávka po dané produktu jeho prodejní cenu.
Leading Indicators Kompozitní index (rok 1992 = 100 %) deseti nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů, který předpovídá budoucí (6—9 měsíců) ekonomickou aktivitu.
Finanční páka (pákový efekt) 1. Dluh používaný k financování aktiv společnosti.
2. Použitý vypůjčený kapitál nebo finanční nástroj k posílení potenciální návratnosti investice.
LIBOR ICE LIBOR nebo LIBOR, zkratka pro Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate, je úroková sazba využívaná předními světovými bankami k účtování krátkodobých půjček. LIBOR, spravovaný ICE Benchmark Administration, se vztahuje na výpočet těchto měn: japonský jen, švýcarský frank, britská libra, euro a americký dolar.
Limit Order Příkaz ke koupi lotu za danou nebo nižší cenu nebo k prodeji lotu za danou nebo vyšší cenu. Taková cena se nazývá limit price.
Likvidita Schopnost aktiva být snadno zakoupeno nebo prodáno, aniž by se snížila jeho počáteční hodnota.
Půjčka Zapůjčení aktiva (peníze, majetek atd.) institucí jiné straně výměnou za jeho budoucí splacení spolu s úrokem a dalšími poplatky.
Long (Dlouhá pozice) Pozice, která je ve směru Buy (nákupu). Na Forexu je hlavní měna při jejím nákupu na long (dlouhé) pozici a druhá měna na short (krátké) pozici.
Ztráta Ztráta z uzavření dlouhé pozice za nižší sazbu než byla otevírací sazba nebo z uzavření krátké pozice s vyšší sazbou než byla otevírací sazba; nebo pokud byl zisk z uzavření pozice nižší než provize brokerovi.
Lot Určité množství jednotek nebo peněz přijatých k manipulaci s operacemi (obvykle se jedná o násobek 100).
Riziko řízení Nebezpečí způsobená nedostatečným výkonem, neefektivním nebo nesprávným řízením, která ovlivňují spravovanou společnost (nebo fond) a její akcionáře.
Marže Peníze, které musí mít investor dostupné na účtu brokera za účelem provádění obchodů. Zajišťuje možné ztráty, ke kterým může dojít při maržovém obchodování.“
Maržový účet Účet, který slouží k držení vkladů investora vložených do obchodování na Forexu.
Margin Call Výzva brokera k doplnění marže na maržový účet ve chvíli, kdy částka na tomto účtu klesne pod určité minimum.
Tržní kapitalizace Celková hodnota všech nesplacených akcií společnosti. Tržní kapitalizace je dána vynásobením celkového počtu akcií v oběhu aktuální tržní cenou akcií.
Market Order (Tržní příkaz) Příkaz k nákupu nebo prodeji lotu za aktuální tržní cenu.
Market Price (Tržní cena) Aktuální cena, za kterou je měna obchodována na trhu.
Splatnost (Maturity) Konkrétní časové období, ve kterém finanční nástroj nabyde své existence a dojde ke splacení jistiny s úroky.
Fúze Sloučení alespoň dvou subjektů do jednoho, kde nabývající společnost nakoupí akcie akcionářů a zdroje společností jsou alokovány nové společnosti.
Fúze a akvizice Sloučení alespoň dvou subjektů.
Momentum (hybnost) Míra schopnosti měny se pohybovat daným směrem.
Měnová (peněžní) báze Celkové množství peněžních prostředků země, které jsou uložené ve vkladech komerčních bank v trezorech centrální banky nebo jsou veřejně distribuovány.
Hypotéka Dluhový nástroj, v rámci kterého dlužník obdrží hotovost a během určitého časového období v budoucnu ji splácí. Hypotéka se získá zástavou konkrétní nemovitosti; jednotlivci a společnosti využívají hypotéky k nákupu obrovských nemovitostí, aniž by okamžitě zaplatili celou hodnotu této nemovitosti.
Podílový fond Finanční nástroj, který shromažďuje peníze akcionářů a investuje do skupin cenných papírů, jako jsou dluhopisy a akcie. Pod dohledem správců peněz se podílové fondy snaží generovat zisky, aby je mohli poskytnout svým držitelům.
Nasdaq Počítačový trh, který poskytuje obchodníkům zázemí pro nákup a prodej cenných papírů. Nasdaq, zřízený Národní asociací obchodníků s cennými papíry (NASD), slouží také jako referenční akciový index amerických technologických společností.
Čistá hodnota (Net Worth) Celková hodnota společnosti, která je vypočítána odečtením jejích celkových aktiv od celkových pasiv. Čistá hodnota či čisté jmění, také známé pod pojmy účetní hodnota nebo vlastní kapitál akcionářů.
New York Stock Exchange (NYSE, newyorská burza) Největší burza na světě vzhledem k celkové tržní kapitalizaci NYSE všech kótovaných cenných papírů. Tato burza, označovaná také jako Big Board, se nachází v New Yorku.
Novozélandský dolar Oficiální měna Nového Zélandu, která se značí symbolem NZ$. Měna se také nazývá kiwi a skládá se ze 100 centů.
Nabídka (Ask) Cena nabídky; cena, za kterou nakupujete.
Offset 1. Snížení čisté pozice investora na nulu, aby investice již nepřinášela zisky či ztráty.
2. Likvidace futures pozice provedením opačného obchodu s cílem odstranit dodací povinnost.
Otevřená pozice (obchod) Pozice na nákup (long) nebo prodej (short) měnového páru.
Opce Smlouva, v rámci které prodávající uděluje právo, nikoliv povinnost, koupit (call opce) nebo prodat (put opce) konkrétní nástroj za předem stanovenou cenu v určité časové lhůtě.
Příkaz, objednávka (Order) Příkaz brokerovi k nákupu nebo prodeji měny za určitou cenu.
Over the Counter (OTC) Decentralizovaný trh, na kterém jsou cenné papíry obchodovány prostřednictvím dealerské sítě. Deriváty, se kterými se obchoduje na tomto trhu, nejsou zahrnuty na burze.
Par Nominální nebo jmenovitá hodnota investičního nástroje včetně dluhopisů, měn a akcií. Také se nazývá par hodnotou a většinou se používá pro dluhopisy.
Partnerství, spolupráce Spolupráce, v rámci které dvě nebo více osob nebo subjektů sdílí odpovědnosti, zisky a závazky činnosti podniku. Ne každý partner je zapojen do každodenního provozu a řízení podniku. V některých případech partnerství získají daňová zvýhodnění.
Vyplacení Platba nebo návratnost investice v určitém časovém období, vyjádřené jako skutečná částka nebo procento na pravidelném nebo ročním základě.
Percentage Allocation Management Module (PAMM) Vedlejší systém brokera, který umožňuje investorovi investovat s obchodníky a dále umožňuje obchodníkům spravovat prostředky investorů prostřednictvím brokerovy platformy.
Pivot Point Bod zvratu určující úrovně podpory a odporu vypočtený na základě maxima, minima a zavírací ceny předchozího trendu.
Pip (Point) Poslední číslice sazby (např. pro 1 EUR/USD se 1 point = 0,0001).
Pozice Množství cenných papírů držených nebo vypůjčených určitým subjektem (obchodníkem nebo prodejcem). Zjednodušeně se jedná o aktuálně otevřený obchod investora.
Pojistné, Prémie (Premium) 1. Pravidelná platba, kterou platí pojistník pojišťovně za účelem poskytnutí finanční náhrady v určité časové lhůtě.
2. Souhrnné náklady na opci.
3. Rozdíl mezi prodejní cenou derivátu a jeho nominální hodnotou.
P/E poměr Poměrový ukazatel uvádějící hodnotu společnosti. P/E poměr je určený podílem tržní hodnoty akcie společnosti a čistým ziskem na akcii. Pojem je také známý jako násobek čistého zisku.
Zisk (Profit) Množství peněz získané uzavřením pozice.
Index produkčních cen (PPI — Producer Price Index) Ekonomický ukazatel měřící střední změnu celkové cenové hladiny z pohledu prodávajícího.
Principal Value (Počáteční hodnota) Počáteční množství investovaných peněz.
Proprietární obchodování (Proprietary Trading) Obchodování finanční instituce za účelem zisku prostřednictvím vlastního účtu, nikoliv prostřednictvím účtů jejích klientů.
Prodejní prospekt Právní dokument popisující informace o investici prodávané široké veřejnosti. Také známý jako nabídkový dokument; prospekt pomáhá investorovi učinit správné investiční rozhodnutí.
Index nákupních manažerů (PMI) Ekonomický ukazatel měřící celkový stav výrobního sektoru na základě následujících faktorů: výroba, pracovní prostředí, nové objednávky, dodávky dodavatelů a úrovně zásob. Hodnota nižší než 50 značí kontrakci, zatímco vyšší než 50 značí expanzi.
Realizovaný zisk/ztráta Zisk/ztráta z již uzavřených pozic.
Rezervní banka Austrálie (RBA) Centrální banka Austrálie a orgán emitující peníze zřízený v roce 1960. Mezi povinnosti banky patří zajištění hospodářského rozvoje země a nulové míry nezaměstnanosti, jakož i zajištění stability australského dolaru implementací nezbytných měnových politik.
Rezervní banka Nového Zélandu (RBNZ) Centrální banka Nového Zélandu a orgán emitující peníze založený v roce 1934. Mezi povinnosti banky patří zajištění stability finančního systému země, udržování měnové politiky země, podpora služeb jiných bank a uspokojování měnových potřeb obyvatel.
Odpor (Rezistence) Cenová hladina, na které může intenzivní prodej vést ke zvýšení cen (vzestupný trend, uptrend).
Riziko Šance, že investice může ztratit část nebo celou svou hodnotu. Rizikem se také rozumí nižší než očekávané výnosy.
Rollover (převedení) 1. Přesun podílů penzijního plánu do jiného fondu bez zdanění.
2. Převedení forexové pozice do dalšího obchodního dne, což má za následek dodatečné poplatky.
3. Reinvestování prostředků z jednoho derivátu do nové emise podobného nástroje.
S&P 500 Poskytovatel předního světového indexu, který také uděluje nezávislé úvěrové skóre. Již více než 150 let společnost poskytuje účastníkům trhu informace o finančních trzích.
Scalping (Skalping, Skalpování) Obchodní strategie založená na vysokém počtu pozic, které jsou otevřeny za účelem extrémně malých a krátkodobých zisků.
Komise pro cenné papíry a burzu Federální agentura odpovědná zejména za ochranu investorů a hájení jejich zájmů. Agentura byla založena v roce 1934 a její povinnosti zahrnují posílení tvorby kapitálu, správu trhů s cennými papíry a dohled nad procesy přebírání (takeover) ve Spojených státech.
Vypořádaná (Uzavřená) pozice Uzavřené pozice, pro které byly provedeny všechny potřebné transakce.
Shanghai Stock Exchange Nezisková organizace provozovaná Čínskou regulační komisí pro cenné papíry. Burza, která byla založena v roce 1990, odpovídá za vytváření obchodních předpisů, přijímání a organizaci kótování, poskytování přístupů, zpracování a monitorování obchodování s cennými papíry a za dohled nad trhem a šíření podrobností o trhu.
Stříbro Komodita, která je obvykle využívána v mincích, elektronických zařízeních, špercích a fotografii. Stříbro má ze všech známých kovů nejvyšší elektrickou vodivost, a je tak považováno za velmi významný prvek.
Slippage (Skluz v plnění) Provedení objednávky za jinou cenu, než se očekávalo (bylo objednáno); hlavní důvody skluzu jsou — „rychlý“ trh, nízká likvidita a nedostatečná schopnost brokera provádět příkazy.
Spread Rozdíl mezi cenami ask a bid měnového páru.
Standardní lot 100 000 jednotek podkladové měny měnového páru, který kupujete nebo prodáváte.
Akcie Cenný papír prokazující vlastnictví jednotlivce nebo skupiny určitého podílu společnosti. Akcie rovněž znamenají právo akcionářů na část aktiv a výnosů společnosti. Kmenové (běžné) akcie a preferenční akcie jsou dvě hlavní klasifikace akcií.
Příkaz Stop-Limit Příkaz k prodeji nebo nákupu lotu za danou nebo horší cenu.
Příkaz Stop-Loss (SL) Příkaz k prodeji nebo nákupu lotu, když trh dosáhne určité ceny. Tento příkaz se používá se k tomu, aby se zabránilo dalším ztrátám, když se trh pohybuje opačným směrem. Obvykle se jedná o kombinaci příkazů stop-order a limit-order.
STP (Straight Through Processing) Proces zpracování objednávek, které nevyžaduje žádný manuální zásah a je plně automatický. Ve skutečnosti 99,9 % všech online brokerů na Forexu podporuje zpracování příkazů pomocí STP.
Podpora (Support) Cenová hladina, na které může intenzivní nákup vést k poklesu ceny (klesající trend, downtrend).
Swap Poplatek za držení pozice otevřené přes noc. Vzhledem k tomu, že měnu, kterou kupujete, fyzicky nepřijímáte, Váš broker by Vám měl zaplatit rozdíl úrokových sazeb mezi oběma měnami v páru. Swapový poplatek může být negativní nebo pozitivní.
Švýcarský frank Oficiální měna Švýcarska a zákonné platidlo v Campione d'Italia a Lichtenštejnsku. Tato měna se statusem bezpečného útočiště se skládá ze 100 rappů.
Švýcarská národní banka Centrální banka Švýcarska a orgán emitující peníze založený v roce 1907. Mezi povinnosti banky patří zajištění peněžní a cenové stability v zemi a v případě potřeby také posilování likvidity peněžního trhu.
Takeover (převzetí) Proces akvizice společnosti prostřednictvím nabídky pro cílovou společnost, buď použitím přátelského nebo nepřátelského přístupu.
Příkaz Take-Profit (TP) Příkaz k prodeji nebo nákupu lotu, když trh dosáhne určité ceny. Tento příkaz se používá k fixaci zisku. Obvykle se využívá kombinace příkazů stop-order a limit-order.
Hmotný majetek Aktivum, jež má fyzickou podobu. Mezi příklady hmotného majetku patří pohledávky, stroje a nemovitý majetek.
Daňové identifikační číslo Devítimístné identifikační číslo určené orgánem pro výběr daní v zemi pro fyzickou osobu nebo subjekt pro daňové účely.
Zdanění Nedobrovolný poplatek uvalený státním orgánem pro výběr daní na fyzickou nebo právnickou osobu za účelem financování jejich činností nebo projektů.
Technická analýza Analýza založená pouze na technických údajích o trhu (kotace) s pomocí různých technických ukazatelů.
Technický ukazatel Metrika promítající budoucí cenové hladiny nebo celkový cenový směr derivátu studováním jeho předchozích formací (patterns).
Tick Nejmenší změna ceny nebo minimální pohyb ceny derivátu.
Tokyo Stock Exchange (TSE) Největší japonská burza a čtvrtá největší burza na světě (z hlediska celkové tržní kapitalizace). TSE byla založená v roce 1878, má přes 2 200 kótovaných firem, včetně společností Honda a Toyota.
Toronto Stock Exchange (TSX) Největší kanadská burza, která byla založená v roce 1852. TSX (dříve TSE), která je ovládána a regulována skupinou TMX, má více než 1 515 kótovaných společností.
Obchod 1. V ekonomii se jedná o základní koncept, v rámci kterého si několik stran vyměňuje zboží a/nebo služby prostřednictvím vyjednávání.
2. Ve financích se jedná o zprostředkování nákupní nebo prodejní transakce cenného papíru.
Obchodník (trader) Osoba pracující na nákupu a prodeji derivátu nebo cenného papíru na trhu buď pro vlastní potřebu, nebo pro využití finanční institucí.
Obchodní software Počítačový program nebo software umožňující lidem obchodovat s finančními nástroji včetně měn a akcií a spravovat své obchodní účty. Obvykle je poskytován brokerskou nebo investiční společností.
Obchodní strategie Soubor pravidel a parametrů popisující požadavky, které by měly být splněny pro vstup a výstup z obchodních transakcí. Zahrnuje následující: typy objednávek, obchodní záznamy, filtry a spouštěče, správa peněz a časové plány.
Trend Směr trhu, který byl vytvořen vlivem různých faktorů.
Strýček Sam Přezdívka či pseudonym vztahující se na Spojené státy americké nebo americkou vládu. Na základě pověsti pseudonym vznikl podle určitého Samuela Wilsona, distributora masa, který během války v roce 1812 dodával americké armádě sudy hovězího masa.
Míra nezaměstnanosti Ukazatel měřící celkovou pracovní sílu na trhu práce. Ukazatel bývá vyjadřován v procentech, přičemž definuje celkový počet nezaměstnaných, kteří však usilují o získání placeného zaměstnání.
Organizace spojených národů (OSN) Mezivládní organizace odpovědná za zajištění míru a bezpečnosti na celém světě, dosažení globální spolupráce při řešení mezinárodních sporů, rozvoj přátelských vztahů mezi členskými zeměmi a synchronizaci jednání zemí za účelem dosažení společných cílů. OSN bylo založeno v roce 1945, má 193 členských států a 2 pozorovatelské země.
Nerealizovaný (Floating-plovoucí) zisk/ztráta Zisk/ztráta Vašich neuzavřených pozic.
Uptick Tržní obchodování, při kterém se cena investičního nástroje nebo cenného papíru zvyšuje v porovnání s cenou jeho posledního obchodu.
Americký dolar Oficiální měna Spojených států amerických, která se značí symbolem $. Původně byla přijata zákonem o ražení mincí z roku 1792; měna se skládá ze 100 centů.
Ministerstvo financí Spojených států amerických Federální agentura odpovědná za emisi všech pokladničních poukázek, dluhopisů a směnek, jakož i za posílení ekonomiky a vytváření ekonomických a pracovních příležitostí. Ministerstvo financí, které bylo založeno v roce 1798, dohlíží na tyto vládní agentury: Úřad pro daně a obchod s alkoholem a tabákem, Úřad pro správu veřejného dluhu, daňový úřad Internal Revenue Service a Mincovnu Spojených států.
Použitelná marže Peníze na účtu, které lze použít k obchodování.
Použitá marže Peníze na účtu, které jsou již využívány k držení otevřených pozic.
Volatilita Statistické měřítko počtu změn cen pro daný měnový pár v daném časovém období.
Objem Celkový počet obchodů derivátů během určitého časového období.
VPS (Virtuální privátní server) Virtuální prostředí provozované na dedikovaném serveru, které lze využívat ke spouštění programů nezávisle na počítači uživatele. Obchodníci na Forexu využívají VPS k hostingu obchodních platforem a k provozování odborných poradců (EA) bez rizika neočekávaných přerušení.
Wall Street 1. Ulice na ostrově Manhattan, ve které se nachází New York Stock Exchange, stejně jako většina největších brokerských a investičních bank ve Spojených státech.
Světová banka Globální organizace založená v roce 1944, která je odpovědná za provádění výzkumu, poskytování rad a financování rozvojových zemí s cílem podpořit jejich hospodářský rozvoj.
Výnos (Yield) Výnos (návrat) peněžních prostředků z derivátu nebo cenného papíru jeho držiteli nebo majiteli; vyjádřený v procentech.
Ohodnoťte nás

ForexMart Obchodní značka ForexMart je autorizována a regulována v různých jurisdikcích.

Tyto internetové stránky provozuje společnost (Reg. č.: 23071, IBC 2015) se sídlem Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Svatý Vincenc a Grenadiny.

Omezení pro regiony: Společnost neposkytuje služby obyvatelům některých zemí, jako jsou USA, Severní Korea,Súdán, Sýrie a některých další zemí.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Varování před riziky
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.