Glosariusz

Najważniejsze terminy związane z handlem Forex zostały przedstawione w tym glosariuszu:

Terminy Handlowe Forex
Księgowość Metoda rejestrowania i opisywania transakcji finansowych, dochodów/zysków i operacji podmotów.
Nabycie Nabycie większości lub wszystkich udziałów firmy przez podmiot przejmujący. Nie należy mylić z fuzją.
Partner 1. Relacja, w której jedna z firm posiada mniej niż większość akcji drugiej firmy.
2. Łączenie firm, w którym co najmniej dwa różne podmioty są spółkami zależnymi większej firmy.
Agent 1. Osoba upoważniona do sprzedaży ubezpieczenia w danym stanie.
2. Osoba lub firma dokonująca transakcji papierami wartościowymi dla klientów.
3. Sprzedawca papierów wartościowych reprezentujący emitenta lub pośrednika-dystrybutora podczas publicznej sprzedaży instrumentów pochodnych.
Handel algorytmiczny System handlu, w którym komputer ma zaawansowane struktury matematyczne do dokonywania i ułatwiania transakcji na rynku.
Amortyzacja 1. Regularne spłacanie zadłużenia przez określony czas.
2. Dystrybucja funduszy wynikających z nabycia wartości niematerialnych w określonym okresie.
Analityk Specjalista ds. finansów posiadający wiedzę na temat oceny inwestycji i przygotowywania rekomendacji dotyczących papierów wartościowych.
Renta Produkt finansowy przeznaczony do pozyskiwania funduszy, który zapewni posiadaczowi strumień dochodów w przyszłości po amortyzacji.
Aprecjacja Zwiększenie wartości zabezpieczenia w czasie
Arbitraż Akt jednoczesnego zakupu i sprzedaży instrumentu finansowego w celu zarabiania na różnicach cen.
Ask (oferta) Cena oferty, cena, za którą kupujesz.
Aktywa 1. Sekcja w bilansie przedstawiająca pozycje będące własnością firmy.
2. Zasób gospodarczy będący własnością osoby, podmiotu lub kraju, który ma nadzieję na uzyskanie korzyści ekonomicznych w przyszłości.
Klasa aktywów Grupa papierów wartościowych o takim samym zachowaniu na rynku, cechach i przestrzeganiu przepisów ustawowych i wykonawczych.
Audyt Wewnętrzna lub zewnętrzna ocena sprawozdania finansowego firmy lub organizacji na podstawie ich dokumentacji.
Dolar australijski Oficjalna waluta Australii oraz prawny środek płatniczy Kiribati, Nauru i Tuvalu. Waluta oznaczona symbolem A$ składa się ze 100 centów.
Średnia roczna stopa zwrotu Zagregowana stopa zwrotu z inwestycji lub portfela w ciągu roku. Oblicza się go przez dodanie wszystkich naliczonych odsetków, dywidend lub innych dochodów uzyskanych z inwestycji oraz uzyskanie mediany wszystkich inwestycji w tym roku.
Bank Jednostka, zwykle instytucja finansowa lub firma, która przyjmuje i ułatwia wpłaty od klientów.
Bank Kanady Kanadyjski bank centralny i organ wydający banknoty ustanowiony w 1935 r. Do jego obowiązków należy zarządzanie systemem finansowym kraju i polityką pieniężną w celu zapewnienia stabilności gospodarczej.
Bank Anglii Brytyjski bank centralny i organ wydający banknoty założony w 1694 r. Do jego obowiązków należy pełnienie roli pożyczkodawcy i animatora rynku w przypadku trudności finansowych, nadzorowanie polityki pieniężnej i zapewnianie stabilności finansowej w kraju.
Bank Japonii Japoński bank centralny i organ wydający banknoty założony w 1882 r. Do jego obowiązków należy emisja i regulacja walutowych i skarbowych papierów wartościowych, nadzorowanie usług rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz utrzymanie stabilności finansowej w kraju.
Stopa Banku Stopa procentowa, po jakiej bank centralny kraju pożycza pieniądze komercyjnym bankom kraju “.
Bankowy test warunków skrajnych Ocena przeprowadzana wewnętrznie przez banki lub organy nadzorcze w celu oceny, czy bank ma wystarczający kapitał, aby wytrzymać skutki niekorzystnych zmian.
Bankructwo Procedura prawna, w ramach której sąd federalny likwiduje aktywa pożyczkobiorcy w celu uregulowania długów, zwalniając osobę fizyczną lub podmiot z dodatkowej odpowiedzialności.
Niedźwiedź Inwestor, który zakłada, że instrument finansowy lub cały rynek spadnie.
Bid Żądana cena, cena, za którą sprzedajesz.
Bitcoin Alternatywna waluta podążająca za ideą przedstawioną w białej książce przez Satoshi Nakamoto. Została wprowadzona w 2009 r. i oferuje niższe opłaty transakcyjne i jest zarządzana przez zdecentralizowany organ.
Bond Instrument długu stworzony przez firmę lub rząd, który stara się pozyskać kapitał na finansowanie swojej działalności lub projektów poprzez pożyczanie. W zamian za kapitał jednostka musi spłacić kwotę główną wraz z odsetkami w określonym terminie (termin wymagalności).
Funt brytyjski Oficjalna waluta Wielkiej Brytanii. Nazywana również funtem, waluta jest oznaczona symbolem £ i składa się ze 100 pensów.
Broker Uczestnik rynku, który służy jako pośrednik między handlowcami detalicznymi a większymi instytucjami komercyjnymi.
Opłata Brokerska Opłata pobierana przez agenta lub firmę w zamian za dokonanie transakcji finansowej klienta.
Byk Inwestor, który zakłada, że instrument finansowy lub cały rynek wzrośnie.
Dolar kanadyjski Oficjalna waluta Kanady po raz pierwszy użyta w 1858 r. Oznaczona symbolem C$ waluta składa się ze 100 centów.
Carry Trade Na rynku Forex, utrzymując pozycję z dodatnim zwrotem w nadziei na uzyskanie zysków, bez zamykania pozycji, tylko ze względu na różnicę stóp procentowych banków centralnych.
Bank Centralny Narodowy bank upoważniony przez rząd do zapewnienia niskiej inflacji, stabilności walut i pełnego zatrudnienia. Niektóre z jego obowiązków obejmują wdrażanie polityki pieniężnej, pełnienie funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji oraz monitorowanie systemu finansowego.
Licencjonowany biegły księgowy Dotyczy profesjonalistów, którzy zdali egzamin, a także mają ukończone wykształcenie i odpowiadają wymogom określonym przez Amerykański Instytut Licencjonowanych Księgowych.
CFD Kontrakt na różnicę - specjalny instrument handlowy, który pozwala spekulować akcjami, towarami i innymi instrumentami bez faktycznego ich posiadania.
Kontrola i równowaga Akt wdrożenia szeregu środków mających na celu ograniczenie rozbieżności lub niewłaściwych zachowań wewnątrz jednostki.
Giełda Opcji w Chicago Giełda koncentrująca się na kontraktach opcyjnych dla indeksów, stóp procentowych i akcji. CBOE, założona w 1973 r., jest największym rynkiem opcji na świecie.
Amerykańska Giełda Towarowa w Chicago Giełda kontraktów futures i opcji na kontrakty futures, które obejmują przede wszystkim kontrakty futures, akcje, stopy procentowe, indeksy giełdowe i niewielką część produktów rolnych.
Broker Rozliczeniowy Członek giełdy działający jako pośrednik między traderem a firmą rozliczającą. Ten broker zapewnia przetwarzanie transakcji między zaangażowanymi stronami.
Opłata Rozliczeniowa Opłata pobierana przez izbę rozliczeniową za przetwarzanie nierozliczonych transakcji.
Baza klientów Główne źródło działalności gospodarczej podmiotu złożonego z ich obecnych klientów, którzy korzystają z ich produktów i usług, a także potencjalnych klientów, którzy mają duże możliwości zostania klientami.
Prowizja Prowizje brokera za obsługę operacji.
Towar 1. W handlu jest to każdy towar wymieniony na giełdzie towarowej.
2. Podstawowy towar, który można wymieniać z innymi towarami tego samego typu.
Zwiększenie Zdolność składnika aktywów do zwiększenia jego wartości poprzez reinwestowanie zysków z poprzednich transakcji.
CPI Indeks cen konsumpcyjnych pokazuje statystyczną miarę inflacji opartą na zmianach cen określonego zestawu towarów.
Waluta Pieniądze emitowane przez rząd, które są w obiegu w gospodarce.
Para walutowa W walutach obcych struktura kwotowań i cen walut będących w obrocie na rynku.
Swap walutowy Wymiana określonej kwoty wraz z należnymi odsetkami w innych walutach.
Dług Kwota pieniędzy pożyczona przez osobę fizyczną lub firmę.
Default 1. Nieprzestrzeganie warunków kontraktu futures na giełdzie.
2. Niepowodzenie lub niechęć pożyczkobiorcy do terminowego spłacania ani odsetek, ani kwoty głównej na czas.
Dewaluacja Zamierzone zmniejszenie wartości waluty, grupy walut lub walut standardowych.
Dywersyfikacja Technika zarządzania ryzykiem, która łączy różne inwestycje w ramach portfela w celu zneutralizowania strat i maksymalizacji zysków.
Dywidenda Wypłata zysków firmy na rzecz inwestorów.
Indeks Dow Jones Indeks śledzący ceny 30 akcji na giełdzie Nasdaq i nowojorskiej giełdzie.
Downtick Radzenie sobie na giełdzie, gdy cena jest niższa niż cena poprzedniej transakcji.
EA (Ekspert Doradca) Zautomatyzowany skrypt, który jest używany przez oprogramowanie platformy handlowej do automatycznego zarządzania pozycjami i zleceniami bez (lub z niewielkim) ręcznym sterowaniem.
Zyski Kwota zysku osiągniętego przez firmę w danym okresie.
ECB (Europejski Bank Centralny) Główny organ regulacyjny systemu finansowego Unii Europejskiej.
Broker ECN Na rynku walutowym specjalista finansowy, który korzysta z sieci łączności elektronicznej dla klientów, aby bezpośrednio handlować z innymi klientami.
Warunki ekonomiczne Stan ekonomiczny regionu lub kraju, na który wpływ mają różne czynniki, takie jak kursy walut, ogólny stan gospodarki światowej, inflacja, polityka pieniężna i fiskalna oraz poziom bezrobocia.
Economic Cycle Naturalne zmiany w gospodarce między okresami wzrostu i recesji.
Wzrost gospodarczy Porównanie zdolności gospodarki do wytwarzania produktów i usług dwóch różnych okresów.
Gospodarka Działalność konsumpcyjna i produkcyjna, która daje obraz zasobów danego kraju.
Fundusz Nadzwyczajny Konto służące do alokacji określonej kwoty pieniędzy na wyjątkowe przypadki, takie jak utrata pracy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa finansowego danej osoby.
Kapitał własny Wartość aktywów minus wszystkie zobowiązania
Euro Oficjalna waluta strefy euro zaprezentowana w 2002 roku. Używana przez większość krajów członkowskich UE, waluta ma symbol €.
Unia Europejska Organizacja obejmująca kraje europejskie, działająca jako jedna i posiadająca jedną oficjalną walutę - euro. Unia Europejska odpowiada za zapewnienie wolnej od barier strefy handlu i poprawę dobrobytu gospodarczego.
Strefa euro Znana również jako euroland, jest to grupa obejmująca wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w których uznają i używają euro jako swojej oficjalnej waluty.
Kurs wymiany Wartość, za którą walutę danego kraju można wymienić na walutę innego kraju. Na kurs walutowy, który można podać bezpośrednio lub pośrednio, wpływa wiele czynników, w tym ogólna gospodarka, wydarzenia i inflacja.
Fundusz giełdowy Zabezpieczenie śledzące ogólne indeksy, towary, obligacje lub fundusze indeksowe. Fundusze ETF o niższych opłatach i wyższej płynności doświadczają zmian cen, podczas gdy fundusze są kupowane i sprzedawane w ciągu dnia.
Eksport Wysyłanie towarów wyprodukowanych w jednym kraju do innego kraju w celu wymiany, sprzedaży lub handlu. Eksport jest uważany za jeden z najstarszych rodzajów transferu towarów i odbywa się między krajami o minimalnych ograniczeniach lub opłatach handlowych.
Wartość nominalna Wartość instrumentu pochodnego lub instrumentu zadeklarowana przez emitenta.
Fed (Rezerwa Federalna) Główny organ regulacyjny systemu finansowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, którego dział - FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) - reguluje między innymi federalne stopy procentowe.
Finanse Nauka obejmująca zarządzanie i wykorzystanie pieniędzy przez ludzi, organizacje i kraje. Niektórzy decydują się na podzielenie finansów na trzy kategorie: finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne.
Doradca finansowy Specjalista, który udziela klientowi wskazówek lub rekomendacji w zamian za rekompensatę lub opłatę.
Płaski (Kwadratowy) Pozycja neutralna, gdy wszystkie twoje pozycje są zamknięte.
Zmienna dźwignia Dźwignia, która zmienia się w zależności od całkowitej ilości otwartych pozycji.
Wymiana walutowa Akt kupowania i sprzedaży walut obcych lub przeliczania waluty danego kraju na inną. Handel walutami odbywa się na zdecentralizowanym rynku globalnym 24 godziny na dobę i pięć dni w tygodniu. Nazywany jest także forex.
Darmowy Lunch Produkt lub usługa oferowane bez ponoszenia żadnych kosztów, w których niektóre strony (a nawet odbiorca) ponoszą rzeczywisty koszt tej oferty. Koncepcja ma przede wszystkim na celu pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów. W przypadku inwestycji opisuje przypadki, w których inwestor nie może osiągnąć ogromnych zysków bez ryzyka prawdopodobnej straty.
Analiza fundamentalna Analiza oparta tylko na wiadomościach, wskaźnikach ekonomicznych i wydarzeniach globalnych.
Kontrakty futures Zbywalna umowa finansowa zawierająca obowiązek zakupu. Określa szczegóły zakupu (lub sprzedaży) składnika aktywów, takie jak z góry określona cena i data w przyszłości. Można ją wykorzystać do spekulacji lub zabezpieczenia zmian cen aktywów.
Gap Różnica między ceną zamknięcia z poprzednich okresów “ i ceną zamknięcia z następnych okresów “. Na rynku Forex zwykle występuje tylko w weekendy między ceną zamknięcia z piątku “ a ceną otwarcia z poniedziałku “.
GDP (Produkt krajowy brutto) Jest miarą dochodu narodowego i produkcji krajowej“s gospodarki; jest“ jednym z najważniejszych wskaźników Forex.
Złoto Żółty metal służy do ustalania wartości dolara amerykańskiego i niektórych głównych walut świata. Złoto jest uważane za najstarszy środek wymiany i forma waluty.
GTC (Good “Til Canceled) Zlecenie sprzedaży waluty po stałej cenie lub mniejszej. Zlecenie jest aktywne (dobre) do momentu wykonania lub anulowania.
Handel partyzancki Krótkoterminowa strategia handlowa mająca na celu osiągnięcie małych, szybkich zysków przy minimalizacji ryzyka. Ten rodzaj techniki handlu zwykle trwa kilka minut.
Wskazówki Dokument przedstawiający prognozę zysków firmy w przyszłości. Znany również jako oczekiwane wyniki, jest tworzony przez korporacje i udostępniany swoim akcjonariuszom i obserwatorom rynku.
Hedging Utrzymanie pozycji rynkowej, która odwraca otwarte pozycje w przeciwnym kierunku.
Import Produkt lub usługa transportowana z jednego kraju do drugiego w celu sprzedaży.
Indeks Wskaźnik mierzący zmianę w gospodarce lub na rynku papierów wartościowych. Często jest stosowany jako punkt odniesienia lub miara dla określonej branży lub rynku, każdy indeks ma różne metody obliczenia, które zwykle są wyrażane jako zmiana w stosunku do wartości bazowej.
Przemysł Kategoryzacja przedsiębiorstw lub podmiotów na podstawie ich podstawowej działalności. Jeżeli korporacja prowadzi inną działalność gospodarczą, należy do branży, w której osiąga się większość swoich przychodów.
Inflacja Konsekwentny wzrost cen wszystkich produktów i usług w gospodarce, zwykle mierzony za pomocą Indeksu cen konsumpcyjnych.
Pierwsza oferta publiczna Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę ogółowi społeczeństwa. IPO są zwykle przeprowadzane przez mniejsze i nowsze spółki w celu pozyskania kapitału na rozbudowę.
Handel Poufnymi Informacjami Kupno i sprzedaż akcji przez osobę fizyczną, która handluje, używając poufnych informacji.
Ubezpieczenie Umowa wskazująca, że ​​ubezpieczający (osoba lub firma) otrzymuje rekompensatę finansową za straty od firmy ubezpieczeniowej.
Wartości niematerialne Zasób niefizyczny sklasyfikowany jako określony lub nieokreślony na podstawie jego specyfikacji. Niektóre przykłady wartości niematerialnych obejmują rozpoznawalność marki, korporacyjną własność intelektualną i wartość firmy.
Stopa procentowa Opłata wypłacana przez kredytobiorcę wierzycielowi za korzystanie z aktywów instytucji. Jest wyrażana jako roczny procent kapitału.
Urząd Skarbowy Agencja rządowa USA ma za zadanie zbieranie i wdrażanie przepisów podatkowych. Utworzona w 1862 r. IRS zarządza podatkami dochodowymi i podatkami od zatrudnienia, a także innymi rodzajami podatków.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy Globalna organizacja odpowiedzialna za kształtowanie się kursów walutowych i relacji finansowych na całym świecie. Dążąc do wzmocnienia swoich państw członkowskich, MFW zapewnia stabilność monetarną i walutową poprzez monitorowanie światowej gospodarki.
Inwestowanie Inwestowanie kapitału lub pieniędzy, a także wkładanie wysiłku w przedsięwzięcie w celu uzyskania dodatkowego dochodu lub zysku.
Inwestycja Składnik aktywów uzyskany na przyszły dochód lub powiększenie wartości. W ekonomii inwestycja to zakup produktów, które nie zostały skonsumowane, ale można je wykorzystać do generowania bogactwa. W finansach odnosi się do aktywów pieniężnych, które mają na celu uzyskanie dochodu lub powiększenie wartości i zostaną sprzedane po wyższej cenie.
Jen Japoński Oficjalna waluta Japonii wprowadzona przez rząd Meiji w 1872 r. Waluta, oznaczona symbolem ¥, składa się ze 100 senów lub 1000 rinów.
Wskaźnik kluczowy Metryka pokazująca i podsumowująca aktualną sytuację finansową firmy.
Prawo podaży i popytu Teoria przedstawiająca związek między podażą towaru a jego popytem. W istocie, prawo podaży i popytu pokazuje, w jaki sposób dostępność i popyt na produkt wpływają na jego cenę sprzedaży.
Kluczowe wskaźniki Złożony indeks (rok 1992 = 100%) dziesięciu najważniejszych wskaźników makroekonomicznych prognozujących przyszłą (6-9 miesięcy) aktywność gospodarczą.
Dźwignia 1. Kwota długu wykorzystana na finansowanie aktywów firmy.
2. Wykorzystanie pożyczonego kapitału lub instrumentów finansowych w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji.
LIBOR ICE LIBOR albo LIBOR, skrót od Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate, jest stopą procentową stosowaną przez najlepsze banki na świecie do pobierania pożyczek krótkoterminowych. Regulowany przez administrację ICE Benchmark, LIBOR odnosi się do następujących walut obliczeniowych: jena japońskiego, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, euro i dolara amerykańskiego.
Zlecenie Limitowe Złożony indeks (rok 1992 = 100%) dziesięciu najważniejszych wskaźników makroekonomicznych prognozujących przyszłą (6-9 miesięcy) aktywność gospodarczą.
Płynność Możliwość łatwego zakupu lub sprzedaży składnika aktywów bez obniżania jego wartości początkowej.
Pożyczka Akt, w którym instytucja pożycza aktywa (pieniądze, nieruchomości itp.) innej stronie w zamian za spłatę wraz z odsetkami i innymi opłatami.
Długa Pozycja, która znajduje się w kierunku Buy. Na rynku walutowym podstawowa waluta przy zakupie jest długa, a inna krótka.
Strata Strata z zamknięcia długiej pozycji przy niższym kursie niż otwarcie lub krótka pozycja z wyższym kursem niż otwarcie, lub jeśli zysk z zamknięcia pozycji był niższy niż prowizja brokera.
Lot Określona ilość jednostek lub kwota opłaty za obsługę operacji (zwykle jest to wielokrotność 100).
Ryzyko zarządzania Niebezpieczeństwa spowodowane przez gorsze wyniki, niewydajne lub wadliwe zarządzanie, wpływające na zarządzaną firmę (lub fundusz) i jej akcjonariuszy.
Marża Pieniądze, które inwestor musi przechowywać na koncie brokera, aby dokonywać transakcji. Zapewnia możliwe straty, które mogą wystąpić w handlu z marżą.
Konto Depozytowe Konto służące do przechowywania środków zdeponowanych przez inwestorów” na potrzeby handlu na FOREX.
Margin Call Żądanie brokera, aby klient zdeponował więcej środków na koncie depozytowym, gdy jego kwota spadnie poniżej określonego najniższego poziomu.
Kapitalizacja rynku Łączna wartość wszystkich wyemitowanych akcji korporacji. Nazywana również kapitalizacją rynkową, określa się ją jako pomnożenie łącznej liczby akcji pozostających w obrocie przez bieżącą cenę akcji.
Zlecenie Rynkowe Zlecenie zakupu lub sprzedaży lota po aktualnej cenie rynkowej.
Cena Rynkowa Aktualna cena, po której waluta jest sprzedawana na rynku.
Dojrzałość Określony okres, w którym instrument finansowy zakończy swoje istnienie, a kwota główna zostanie spłacona wraz z odsetkami.
Połączenie Połączenie co najmniej dwóch podmiotów w jeden, w którym firma przejmująca kupuje akcje akcjonariuszy, a zasoby spółek są przekazywane nowej firmie.
Połączenia i przejęcia Połączenie co najmniej dwóch podmiotów.
Momentum Miara zdolności walut ” do poruszania się w danym kierunku.
Baza monetarna Kwota w walucie danego kraju przechowywana na depozytach banków komercyjnych w skarbcach banku centralnego lub będąca w publicznym obiegu.
Kredyt hipoteczny Instrument dłużny, w którym pożyczkobiorca otrzymuje gotówkę i dokonuje w przyszłości spłat w określonym terminie. Otrzymane dzięki zabezpieczeniu konkretnej nieruchomości osoby fizyczne i firmy wykorzystują kredyt hipoteczny do zakupu ogromnych nieruchomości, nie płacąc od razu całej wartości tej nieruchomości.
Fundusz inwestycyjny Instrument finansowy, który zbiera pieniądze akcjonariuszy i inwestuje w pulę aktywów, takich jak obligacje i akcje. Fundusz inwestycyjny, nadzorowany przez zarządzających pieniędzmi, stara się generować zyski i zapewniać dochody swoim posiadaczom.
Nasdaq Skomputeryzowany rynek, który umożliwia handlowcom zakup i sprzedaż papierów wartościowych. Założony przez National Association of Securities Dealers, Nasdaq służy również jako indeks porównawczy dla amerykańskich akcji technologicznych.
Wartość netto Łączna wartość firmy, która jest obliczana poprzez odjęcie jej aktywów od sumy pasywów. Nazywany również wartością księgową lub kapitałem własnym.
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych Największa giełda na świecie, odnosząca się do całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich kwotowanych papierów wartościowych. Giełda, zwana również Big Board, znajduje się w Nowym Jorku.
Dolar nowozelandzki Oficjalna waluta Nowej Zelandii przedstawiona symbolem NZ$. Nazywana również kiwi, waluta ta składa się ze 100 centów.
Oferta (Ask) Cena oferty, cena, za którą kupujesz.
Offset 1. Obniżenie pozycji netto inwestora do zera, aby inwestycja nie generowała już zysków ani strat.
2. Likwidacja pozycji futures poprzez zawarcie przeciwnej transakcji w celu zniesienia obowiązku dostarczenia.
Otwarta pozycja (Handel) Pozycja przy zakupie (długa) lub sprzedaży (krótka) dla pary walutowej.
Opcja Podanie umowy, w którym sprzedawca daje prawo, a nie obowiązek zakupu (call) lub sprzedaży (put) określonego papieru wartościowego po określonej cenie w określonym czasie.
Zlecenie Zlecenie dla brokera, aby kupił lub sprzedał walutę po określonym kursie.
Poza Rynkiem Zdecentralizowany rynek, na którym papiery wartościowe są przedmiotem obrotu za pośrednictwem sieci dealerów. Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na tym rynku nie są uwzględnione w ofercie giełdy.
Par Wartość nominalna instrumentu inwestycyjnego, w tym obligacji, walut i akcji. Zwany także wartością nominalną, ma zastosowanie głównie w obligacjach.
Partnerstwo Współpraca, w ramach której dwie lub więcej osób lub podmiotów dzieli obowiązki, zyski i zobowiązania przedsięwzięcia biznesowego. Nie każdy partner jest zaangażowany w codzienne operacje i zarządzanie przedsięwzięciem. W niektórych przypadkach partnerstwa uzyskują korzystne warunki podatkowe.
Wypłata Płatność lub zwrot z inwestycji w określonym czasie, wyrażona jako faktyczna regularna lub coroczna kwota lub procent.
Moduł zarządzania alokacją procentową (PAMM) System brokera, który umożliwia inwestorom inwestowanie razem z traderami oraz umożliwia traderom zarządzanie środkami inwestorów“ za pomocą#8220 platformy brokera.
Punkt Obrotu Podstawowy punkt wsparcia/oporu obliczony na podstawie wcześniejszych trend“trendów High, Low i Close.
Pips (Punkt) Ostatnia cyfra stawki (np. dla EUR/USD 1 punkt = 0,0001).
Pozycja Kwota nominalna papieru wartościowego posiadanego lub pożyczonego przez podmiot (handlowca lub dealera). Mówiąc najprościej, jest to obecnie otwarta transakcja inwestora.
Premia 1. Ubezpieczający płaci okresową płatność ubezpieczycielowi w celu zapewnienia rekompensaty w określonym terminie.
2. Łączny koszt opcji.
3. Różnica między ceną sprzedaży instrumentu pochodnego a wartością nominalną.
Stosunek ceny do zysku Metryczna wyceny firmy. Jest ona określana poprzez podzielenie wartości rynkowej akcji firmy na akcję przez zysk na akcję. Znany również jako wielokrotność przychodów.
Zysk (Wzrost) Dodatnia kwota pieniędzy uzyskana za zamknięcie pozycji.
Indeks cen producentów Wskaźnik ekonomiczny mierzący medianę zmian ogólnych poziomów cen z punktu widzenia sprzedawcy.
Kapitał Początkowa kwota zainwestowanych pieniędzy.
Handel na własny rachunek Transakcje dokonywane przez instytucję finansową w celu czerpania zysków z rynku przy użyciu własnego konta, a nie jej klientów.
Prospekt Dokument prawny przedstawiający informacje o inwestycji sprzedawanej ogółowi społeczeństwa. Prospekt emisyjny, zwany także dokumentem ofertowym, pomaga inwestorowi podjąć właściwą decyzję inwestycyjną.
Wskaźnik Aktywności Finansowej Wskaźnik ekonomiczny mierzący ogólną kondycję sektora produkcyjnego według następujących czynników: produkcja, środowisko zatrudnienia, nowe zamówienia, dostawy i poziomy zapasów. Wskaźnik mniejszy niż 50 oznacza spadek, a większy niż 50 oznacza wzrost.
Zrealizowany Zysk/Strata Zysk/Strata dla już zamkniętych pozycji.
Bank Rezerwy Australii Do jego obowiązków należy zapewnienie postępu gospodarczego kraju i pełnej stopy zatrudnienia, a także zapewnienie stabilności dolara australijskiego poprzez wdrożenie niezbędnej polityki pieniężnej.
Bank Rezerwy Nowej Zelandii Bank centralny Nowej Zelandii i organ emitujący banknoty powstał w 1934 r. Do jego obowiązków należy zapewnienie stabilności systemu finansowego kraju, prowadzenie polityki pieniężnej kraju, wspieranie usług innych banków i zaspokajanie potrzeb walutowych obywateli.
Opór Poziom ceny, dla którego intensywna sprzedaż może doprowadzić do wzrostu ceny (trend wzrostowy).
Ryzyko Szansa, że ​​inwestycja może stracić część lub całość swojej wartości. Odnosi się również do niższych niż oczekiwane zwrotów.
Rolowanie 1. Przeniesienie stanu posiadania planu emerytalnego na inny bez naliczania podatku.
2. Przemieszczenie pozycji forex, co skutkuje dodatkową opłatą.
3. Reinwestycja środków z jednego instrumentu pochodnego w nową emisję podobnego instrumentu.
S&P 500 Główny dostawca indeksów na świecie, który również daje niezależne oceny kredytowe. Od ponad 150 lat firma dostarcza uczestnikom rynku informacje o rynku finansowym.
Skalpowanie Styl handlu, który charakteryzuje się dużą ilością pozycji, które są otwarte w celu uzyskania wyjątkowo małego i krótkoterminowego zysku.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Federalna agencja, której głównym zadaniem jest ochrona inwestorów i ich interesów. Założona w 1934 r., do jej obowiązków należy wspieranie tworzenia kapitału, zarządzanie rynkami papierów wartościowych i nadzorowanie przejęć w Stanach Zjednoczonych.
Pozycja ustalona (zamknięta) Zamknięte pozycje, dla których dokonano wszystkich niezbędnych transakcji.
Giełda w Szanghaju Organizacja non-profit prowadzona przez chińską Komisję Regulacji Papierów Wartościowych. Założona w 1990 r. giełda jest odpowiedzialna za tworzenie regulacji biznesowych, przyjmowanie i organizowanie kwotowań, zapewnianie możliwości, przetwarzanie i monitorowanie obrotu papierami wartościowymi oraz nadzorowanie i rozpowszechnianie informacji o rynku.
Srebro Towar powszechnie używany w monetach, urządzeniach elektronicznych, biżuterii i fotografii. Ze względu na najwyższą przewodność elektryczną srebro jest uważane za bardzo ważny pierwiastek.
Poślizg Realizacja zlecenia za cenę inną niż oczekiwana (zlecona), główne przyczyny poślizgu to - „szybki” rynek, niska płynność i niska zdolność brokerów“ do realizacji zleceń.
Spread Różnica między ceną ask a ceną bid dla pary walutowej.
Lot Standardowy 100 000 jednostek waluty bazowej pary walutowej, którą kupujesz lub sprzedajesz.
Papier wartościowy Papier wartościowy ucieleśnia prawa majątkowe osoby lub grupy w firmie. Oznacza również prawa akcjonariuszy do części aktywów i przychodów spółki. Akcje zwykłe i uprzywilejowane to dwie główne klasyfikacje zasobów.
Zlecenie Stop-Limit Zlecenie sprzedaży lub zakupu za określoną cenę lub mniejszą.
Zlecenie Stop-Loss (SL) Zlecenie sprzedaży lub zakupu lotu, gdy rynek osiągnie określoną cenę. Służy do uniknięcia dodatkowych strat, gdy rynek porusza się w przeciwnym kierunku. Zwykle jest to kombinacja zlecenia stop i zlecenia limitowego.
STP (Zautomatyzowane Przetwarzanie Płatności) Przetwarzanie zlecenia, które nie wymaga żadnej ręcznej interwencji i jest w pełni automatyczne. W rzeczywistości 99,9% wszystkich brokerów Forex online oferuje możliwość realizacji zleceń w STP.
Wsparcie Poziom cen, dla którego intensywne zakupy mogą doprowadzić do spadku ceny (trend spadkowy).
Swap Opłata nocna za utrzymanie pozycji. Dopóki nie otrzymasz kupionej waluty, broker powinien zapłacić różnicę w oprocentowaniu między dwiema walutami pary. Może być ujemna lub dodatnia.
Frank szwajcarski Oficjalna waluta Szwajcarii i prawny środek płatniczy Campione d'Italia i Liechtenstein. Ta waluta bezpiecznej przystani składa się ze 100 centów.
Szwajcarski Bank Narodowy Szwajcarski bank centralny i organ wydający banknoty, utworzony w 1907 r. Do jego obowiązków należy zaopatrzenie w gotówkę i zapewnienie stabilności cen w kraju oraz, w razie potrzeby, wzmocnienie płynności rynku pieniężnego.
Przejęcie Akt przejęcia firmy poprzez złożenie oferty dla określonej korporacji, poprzez przyjęcie przyjaznego lub wrogiego podejścia.
Zlecenie Take-Profit (TP) Zlecenie sprzedaży lub zakupu lotu, gdy rynek osiągnie określoną cenę. Służy do ustalenia zysku. Zwykle jest to kombinacja zlecenia stop i zlecenia limitowego.
Zasoby materialne Zasób w postaci fizycznej. Niektóre przykłady aktywów materialnych obejmują należności, maszyny i nieruchomości.
Numer identyfikacji podatkowej Dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny nadany przez krajowy organ poboru podatków osobie fizycznej lub podmiotowi do celów podatkowych.
Opodatkowanie Mimowolne obciążenie nałożone przez krajową organu poboru podatków na osobę fizyczną lub korporację w celu sfinansowania ich działalności lub projektów.
Analiza techniczna Analiza oparta tylko na technicznych danych rynkowych (kwotowaniach) za pomocą różnych wskaźników technicznych.
Wskaźnik techniczny Miara prognozująca przyszłe poziomy cen lub ogólny kierunek cen instrumentu pochodnego poprzez badanie jego poprzednich wzorów.
Tick Najmniejsza zmiana ceny lub minimalny ruch ceny instrumentu pochodnego.
Giełda w Tokio Największa giełda w Japonii i czwarta co do wielkości giełda na świecie (pod względem całkowitej kapitalizacji rynku). Założona w 1878 r. giełda ma ponad 2200 spółek giełdowych, w tym Honda i Toyota.
Giełda Papierów Wartościowych w Toronto Największa giełda kanadyjska powstała w 1852 r. TSX (wcześniej TSE) jest kontrolowana i regulowana przez grupę TMX i zarejestrowała ponad 1515 spółek.
Handel 1. W ekonomii, podstawowa koncepcja, w której kilka stron wymienia między sobą towary i/lub usługi w trakcie negocjacji.
2. W finansach, zawarcie transakcji zakupu i sprzedaży papieru wartościowego.
Trader Osoba pracująca nad zakupem i sprzedażą instrumentu pochodnego lub papieru wartościowego na rynku na własny użytek, lub na użytek instytucji finansowej.
Oprogramowanie handlowe Program komputerowy lub oprogramowanie umożliwiające handel instrumentami finansowymi, w tym walutami i akcjami, a także zarządzanie kontami handlowymi. Zwykle jest świadczony przez firmę brokerską lub firmę inwestycyjną.
Strategia handlowa Zestaw reguł i parametrów określających wymagania, które należy spełnić, aby wejść i wyjść z transakcji. Obejmuje to: rodzaje zleceń, wpisy handlowe, filtry i wyzwalacze, zarządzanie pieniędzmi i harmonogramy.
Trend Kierunek rynku ustalony pod wpływem różnych czynników.
Uncle Sam Monicker odnoszący się do Stanów Zjednoczonych lub rządu USA. Oparte na mitach słowo to związane jest z pewnym Samuelem Wilsonem, dystrybutorem mięsa, który zaopatrywał w mięso wołowiny armię amerykańską przez cały okres wojny w 1812 r.
Stopa bezrobocia Wskaźnik pokazujący ilość dostępnej siły roboczej na rynku pracy. Wyrażony w procentach, określa całkowitą liczbę osób bezrobotnych, ale szukających pracy.
Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja międzyrządowa odpowiedzialna za zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie, nawiązanie globalnej współpracy w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, rozwijaniu harmonijnych stosunków między krajami członkowskimi i synchronizowaniu działań krajów w celu osiągnięcia wspólnych celów. Członkami Organizacja Narodów Zjednoczonych, założonej w 1945 r., są 193 narody członkowskie i 2 kraje obserwatory.
Niezrealizowany (Zmienny) Zysk/Strata Zysk/Strata dla Twoich niezamkniętych pozycji.
Uptick Transakcja na rynku, w której cena instrumentu inwestycyjnego lub papieru wartościowego wzrasta w stosunku do jego ostatniej transakcji.
Dolar amerykański Oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych jest oznaczona symbolem $. Początkowo przyjęta przez ustawę o monetach z 1792 r. waluta składa się ze 100 centów.
Skarbiec USA Agencja federalna odpowiedzialna za emisję wszystkich banknotów, obligacji i bonów skarbowych, a także za wspieranie gospodarki i tworzenie możliwości gospodarczych i miejsc pracy. Założony w 1798 r. Departament Skarbu nadzoruje następujące agencje rządowe: Biuro Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem, Biuro Długu Publicznego, Urząd Skarbowy i Mennicę Stanów Zjednoczonych.
Dostępna marża Kwota pieniędzy na koncie, którą można wykorzystać do handlu.
Wykorzystana marża Kwota pieniędzy na koncie, która została wykorzystana do utrzymania otwartych pozycji.
Zmienność Statystyczna liczba zmian ceny dla danej pary walutowej w danym okresie.
Wolumen Łączna liczba transakcji na instrumencie pochodnym lub giełdzie w określonym przedziale czasu.
VPS (Wirtualny Serwer Prywatny) do uruchamiania programów niezależnie od komputera użytkownika.“ Inwestorzy Forex używają VPS do hostowania platform handlowych i ekspertów doradczych bez niespodziewanych zakłóceń.
Wall Street 1. Ulica Manhattanu, na której znajduje się giełda nowojorska, a także większość największych biur maklerskich i banków inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych.
Bank Światowy Globalna organizacja, założona w 1944 roku, która jest odpowiedzialna za prowadzenie badań, udzielanie porad i finansowanie krajów rozwijających się w celu zwiększenia ich postępu gospodarczego.
Przychód Zwrot gotówki z instrumentu pochodnego lub papieru wartościowego jego posiadaczowi lub właścicielowi, wyrażony w procentach.
Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.