Link afiliacyjny

Innowacyjnie. Korzystnie. Rozpocznij swj biznes z nami.

ForexMart oferuje jeden z najlepszych programw partnerskich na rynku ?wiatowym. Czerpaj korzy?ci, polecaj?c nasz? stron?. Ka?dy zarejestrowany partner otrzymuje unikalny link, ale te? potrafi tworzy? URL samodzielnie. W przypadku gdy u?ytkownik po klikni?ciu zak?ada w?asne konto, jest on traktowany jako Twj klient.

Konstrukcja linka afiliacyjnego

Link afiliacyjny sk?ada si? z dwu cz??ci:

  1. Link na stron? ForexMart. Mo?e to by? dowolna strona - g?wna ((www.forexmart.com)) b?d? na przyk?ad strona Dlaczego Warto Wybra? Nas (www.forexmart.com/why-choose-us).
  2. Do tej strony dodaje si? kombinacja stanowi?ca kod partnerski. Link w ca?o?ci wygl?da nast?puj?co www.forexmart.com/register?id=12345,, gdzie kombinacja 12345 to unikalny kod partnerski.

Za??my, ?e kierujesz klienta na stron? g?wn?. W tym przypadku link b?dzie wygl?da? nast?puj?co www.forexmart.com?‌ id=12345.. W celu za?o?enia konta klient potencjalny zostanie przekierowany na stron? www.forexmart.com/register?‌ id=12345. Ka?da osoba, ktra zarejestruje si? za pomoc? Twojego linka, b?dzie uwa?ana za Twojego klienta.

Zarejestruj si? teraz i odkryj nieograniczone mo?liwo?ci ju? dzi?.

Top Yandex.Metrica Top
Execution time: 0.0643 total memory: 5.87MB