Link afiliacyjny

Innowacyjnie. Korzystnie. Rozpocznij swj biznes z nami.

ForexMart oferuje jeden z najlepszych programw partnerskich na rynku ?wiatowym. Czerpaj korzy?ci, polecaj?c nasz? stron?. Ka?dy zarejestrowany partner otrzymuje unikalny link, ale te? potrafi tworzy? URL samodzielnie. W przypadku gdy u?ytkownik po klikni?ciu zak?ada w?asne konto, jest on traktowany jako Twj klient.

Konstrukcja linka afiliacyjnego

Link afiliacyjny sk?ada si? z dwu cz??ci:

  1. Link na stron? ForexMart. Mo?e to by? dowolna strona - g?wna ((www.forexmart.com)) b?d? na przyk?ad strona Dlaczego Warto Wybra? Nas (www.forexmart.com/why-choose-us).
  2. Do tej strony dodaje si? kombinacja stanowi?ca kod partnerski. Link w ca?o?ci wygl?da nast?puj?co www.forexmart.com/register?id=12345,, gdzie kombinacja 12345 to unikalny kod partnerski.

Za??my, ?e kierujesz klienta na stron? g?wn?. W tym przypadku link b?dzie wygl?da? nast?puj?co www.forexmart.com?‌ id=12345.. W celu za?o?enia konta klient potencjalny zostanie przekierowany na stron? www.forexmart.com/register?‌ id=12345. Ka?da osoba, ktra zarejestruje si? za pomoc? Twojego linka, b?dzie uwa?ana za Twojego klienta.

Zarejestruj si? teraz i odkryj nieograniczone mo?liwo?ci ju? dzi?.

Top Top
Risk Warning:
Foreign exchange is highly speculative and complex in nature, and may not be suitable for all investors. Forex trading may result in a substantial gain or loss. Therefore, it is not advisable to invest money you cannot afford to lose. Before using the services offered by ForexMart, please acknowledge the risks associated with forex trading. Seek independent financial advice if necessary. Please note that neither past performance nor forecasts are reliable indicators of future results. Foreign exchange is highly speculative and complex in nature, and may not be suitable for all investors. Forex trading may result in a substantial gain or loss. Therefore, it is not advisable to invest money you cannot afford to lose. Before using the services offered by ForexMart, please acknowledge the risks associated with forex trading. Seek independent financial advice if necessary. Please note that neither past performance nor forecasts are reliable indicators of future results.